Oczywistym jest, że potencjał partnerstwa jest tym większy, im wyższe są kompetencje i zaangażowanie przedstawicieli partnerów, delegowanych do udziału we wspólnych przedsięwzięciach. Potwierdzają to wyniki analiz prowadzonych w ramach Projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, które wykazały, że jednym z głównych powodów realizacji zasady partnerstwa jest możliwość korzystania z doświadczeń i kompetencji osób, postrzegających te same problemy z różnych perspektyw. Powinno się zatem delegować do współpracy przedstawicieli, zapewniających wysoki stopień rzecznictwa interesów reprezentowanych środowisk, szczególnie do Komitetów Monitorujących (KM).
Sam fakt nadania partnerom społecznym praw, związanych z monitorowaniem systemu wdrażania Funduszy Europejskich i zaproszenie ich do składu KM nie daje gwarancji efektywnego udziału w tym procesie. Szczególnie ważna dla właściwego pełnienia funkcji członków KM jest świadomość misji reprezentowanej organizacji, znajomość swoich praw i obowiązków oraz posiadanie właściwych kompetencji i predyspozycji, niezbędnych do prowadzenia rzeczowej dyskusji na forum KM. Członkowie KM na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym powinni na bieżąco analizować regulacje i dokumenty związane z polityką spójności, aktywnie uczestniczyć w pracach KM i podejmować właściwe interwencje w interesie reprezentowanego środowiska. Ważne jest także umiejętne diagnozowanie potrzeb organizacji macierzystej oraz współpraca z członkami KM, zastępcami i ekspertami na rzecz osiągania celów. Te czynniki determinują efektywność podejmowanych w KM działań.
Jako, że w perspektywie finansowej 2007-2013 partnerzy projektu zaobserwowali niepożądane zjawiska, jak np. niski stopień świadomości członków KM w zakresie istoty pełnionej funkcji, niedostateczną wiedzę nt. systemu wdrażania i roli danego KM, brak wsparcia eksperckiego, rotację przedstawicieli w KM – zainicjowali projekt, w ramach którego opracowali postulaty i rekomendacje, wzmacniające ich udział w procesie monitorowania systemu. Zawarto je w strategii partnerstwa, wydanej w postaci Białej Księgi Zasady Partnerstwa (www.strategiapartnerstwa.pracodawcyrp.pl), na potrzeby której opracowano m.in. ramowy regulamin KM, pożądany profil kompetencyjny członków KM, wskazując także na konieczność bieżącego wspierania członków KM przez organizacje macierzyste.
Aby wzmocnić skuteczność działań partnerów społecznych w procesie monitorowania systemu FE w nowej perspektywie finansowej, warto zatem aktywnie włączać się w proces wdrażania ww. rozwiązań.

„PRZYGOTOWANIE PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH STRATEGII PARTNERSTWA NA LATA 2014–2020”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO