Od 19 maja br. wiele czynności w ewidencji przedsiębiorców zostało uproszczonych i zautomatyzowanych. Drobne poprawki i sprostowania będą wprowadzane bez postępowań. Przedsiębiorca zaś zgłosi rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowego informowania ZUS-u.
Reklama

Rezygnacja z wpisu w CEIDG. Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej umożliwia wnioskodawcy jeszcze w przededniu wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności rezygnację z wpisu do ewidencji. Informacja o rezygnacji trafi automatycznie także do ZUS-u, GUS-u oraz fiskusa.

Papierowy wniosek o rejestrację działalności można składać także przez pełnomocnika.

Lawina wyłudzeń na CEIDG: Prokuratura umywa ręce, a ministerstwo bezsilne >>>

Automatyczne wykreślenie z CEIDG. Nowe przepisy automatyzują kilka sytuacji, gdy konieczne jest wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji. Dotyczy to przypadku: śmierci przedsiębiorcy oraz prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli po zawieszeniu działalności przedsiębiorca nie wznowi jej w ciągu 24 miesięcy - również zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. W przypadku zaś działalności regulowanej, wykreślony z ewidencji przedsiębiorca nie będzie musiał już dodatkowo wnioskować o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących działalność regulowaną (podmiot prowadzący taki rejestr sam to zrobi).

Reklama
Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne

Nie trzeba dołączać tytułu prawnego do nieruchomości. W trakcie wnioskowania o wpis do CEIDG nie trzeba już odtąd dołączać dokumentu, który będzie poświadczał, że posiadamy tytuł prawny do nieruchomości (np. kopia umowy najmu), gdzie ma być wykonywania działalność gospodarcza. Taki dokument trzeba będzie wykazać tylko na wezwanie ministra rozwoju.

Poprawki w ewidencji bez postępowań. Zmienione przepisy mają też zmniejszyć liczbę czasochłonnych postępowań administracyjnych w sprawach mniejszej wagi dotyczących sprostowań, poprawek błędów i wykreśleń w CEIDG. Urzędnicy będą mogli dokonywać takie zmiany w trybie czynności materialno-technicznych.

Łatwiejsze zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia. Przedsiębiorca rejestrujący swoją działalność może teraz zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego bez wypełniania dodatkowych formularzy ZUS.

Informacje o zakazach i niewypłacalności. Sądy będą zgłaszać do CEIDG orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej dla poszczególnych przedsiębiorców. Takie informacje będą automatycznie uwidaczniane w ewidencji oraz usuwane, gdy wyrok ulegnie zatarciu. Całkowity zakaz prowadzenia działalności będzie skutkował automatycznym wykreśleniem z ewidencji.

Temida łagodnieje przy orzekaniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej >>>

W CEIDG odnotowywane będą również prawomocne uchylenia lub wygaśnięcia układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym oraz prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (gdy majątek dłużnika pozwala tylko na zaspokojenie części lub całości kosztów postępowania).

Zmiany prawa upadłościowego od 2016 >>>

Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków

Łatwiejszy wniosek o zawieszenie działalności. We wniosku o zawieszenie działalności przedsiębiorca nie musi już podawać wszystkich dodatkowych adresów wykonywania tejże.

Oficjalna strona CEIDG >>>

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1893)