Innowacja technologiczna, tak niezbędna dla odnowy europejskiej gospodarki, jest ambitnym celem zarówno Polski, jak i Francji.
Świat się zmienia, a wraz z nim dokonuje się transformacja naszego modelu gospodarczego. Konkurencja ze strony krajów wschodzących, dynamiczny postęp technologiczny, coraz większe powiązanie poszczególnych sieci, przyspieszona wymiana informacji oraz kurczące się zasoby bogactw naturalnych nie tylko odmieniają nasze codzienne otoczenie, ale także obligują przedsiębiorstwa, by stale wdrażały nowe modele działania. Innowacyjność technologiczna jest więc niezbędna dla rozwoju efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla powrotu Europy na drogę wzrostu. Z tego względu Komisja Europejska postawiła sobie za jeden z priorytetowych celów strategii „Europa 2020” wzrost wydatków na badania naukowe i rozwój do 3 proc. PKB państw członkowskich, co przyczyni się do powstania ponad 3,7 mln miejsc pracy i wygenerowania przychodów przekraczających łącznie 800 mld euro do 2025 r.
Francja jest pionierem innowacyjności w Europie. Według corocznego rankingu Thomson Reuters Global Innovators Francja jest na trzecim miejscu wśród najbardziej innowacyjnych krajów na świecie, a to dzięki takim firmom, jak Alcatel-Lucent, Arkema, Safran, Saint-Gobain oraz ośrodkom badawczym, jak CNRS, CEA, IFP Energies nouvelles, wymienionym w tym opracowaniu. Nasz kraj wspiera bowiem innowacyjność firm poprzez zachęty podatkowe, poprzez skupianie fachowej wiedzy w klastrach przemysłowych, a także poprzez szeroko zakrojone programy inwestycji publicznych (47 mld euro od 2010 r.). Celem tych wysiłków jest promowanie najwyższej jakości badań naukowych, wspieranie talentów i zachęcanie do rozwijania projektów jutra. Tytułem przykładu wspomnę, że francuski rząd wspomaga rozwój sektora internetu przedmiotów (ang. Internet of Things), który powinien wygenerować przychody na poziomie 138 mld euro, czyli blisko 10 proc. naszego PKB w 2025 r.
Polska ze swej strony dysponuje obecnie wiedzą techniczną na bardzo wysokim poziomie w wielu dziedzinach, o czym świadczy udział w europejskim programie badania przestrzeni kosmicznej sondy Rosetta, której lądownik Philae osiadł w listopadzie ubiegłego roku na komecie 67P, w odległości ponad 500 mln km od naszej planety.
W dziedzinie technologii współpraca naszych krajów może w przyszłości przybrać bardzo konkretny kształt.
Francuska wiedza technologiczna już teraz jest przydatna w polskiej gospodarce, jak na przykład w kolejnictwie, gdzie dostęp do technologii dużych prędkości znacząco skrócił czas podróży po Polsce. Nasze firmy obecne w Polsce sprzyjają innowacyjności: wspomnę o programie Orange Polska, który przyczynił się do rozwoju ponad 200 polskich start-upów w dziedzinie aplikacji mobilnych.
W rozwijaniu innowacyjności nieodzowna jest współpraca naukowa i akademicka, czy to w postaci wymiany kadry naukowej i wspólnych projektów badawczych, jak to ma miejsce w ramach realizowanego z powodzeniem polsko-francuskiego programu Polonium, czy dzięki wspólnym programom kształcenia, jak w przypadku 66 podwójnych dyplomów naszych uczelni czy rozpraw doktorskich pisanych pod kierunkiem promotorów z obu krajów, czy wreszcie na poziomie dzielenia się wiedzą fachową, jak podczas organizowanego 1 czerwca tego roku Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji w Warszawie.
Nasza współpraca jest również ścisła w wielu dziedzinach przemysłowych. Francja zobowiązała się wspierać Polskę w programie energetyki jądrowej w perspektywie 2025 r. Francuski Komisariat do spraw Energii Atomowej (CEA) ma udział nie tylko w realizacji programu „Allegro”, podjętego przez Grupę Wyszehradzką (chodzi o projekt reaktora jądrowego czwartej generacji, na szybkich neutronach), ale też współpracuje ze swym polskim odpowiednikiem, czyli z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), w dziedzinie różnych badań związanych z wykorzystaniem reaktorów „Maria” w Polsce i „Jules Horowitz” we Francji. Umowa o współpracy naukowej tych dwóch instytucji, podpisana 12 marca br. w obecności premierów Polski i Francji, świadczy o dynamizmie tego partnerstwa.
Wreszcie podkreślić należy, że ta współpraca na rzecz innowacji wpisuje się przede wszystkim w długofalowy projekt europejski. W dziedzinie badań i rozwoju program ramowy UE o nazwie Horyzont 2020 stanowi dogodną okazję dla realizowania projektów badawczych wspólnie przez Francję i Polskę, przy udziale innych krajów członkowskich. W branży przemysłowej niedawne dopuszczenie produktu grupy Airbus do fazy testów w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla Polskich Sił Zbrojnych wpłynie na rozwój gospodarczy kraju dzięki ulokowaniu w Polsce zakładów produkcyjnych tej grupy, co oznacza powstanie bezpośrednio około 1250 nowych miejsc pracy oraz pośrednio kolejnych 2000. Dodatkowo – a nawet przede wszystkim – pociągnie to za sobą rozwój krajowych umiejętności oraz znaczący transfer technologiczny, dzięki czemu Polska będzie mogła zakotwiczyć się w europejskim przemyśle zbrojeniowym.