Konstytucja biznesu wprowadza wiele ułatwień dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie wyłącza spod egzekucji komorniczej kwoty niezbędnej do zaspokojenia przez nich podstawowych potrzeb. Na problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich, który skierował wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Zapewnienie minimum socjalnego wyłączonego spod egzekucji przewidziano wobec wielu innych grup zawodowych. Z pensji na alimenty można potrącać nie więcej niż trzy piąte, a na rzecz innych długów – tylko połowę. Chronione są także różnego rodzaju dodatki (aktywizacyjne, szkoleniowe), stypendia i zasiłki dla bezrobotnych.
Podobne wyłączenia dotyczą członków spółdzielni rolniczych, posłów i senatorów, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu wypadku przy pracy.
Rzecznik zwrócił uwagę, że trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców nie wynika z ich niefrasobliwości ani lekkomyślności, ale np. z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez kontrahenta. Podkreślił, że rządowy projekt zmian w prawie upadłościowym przewiduje zapewnienie dłużnikom minimum socjalnego. Powołał się na zasadę godności wyrażoną w art. 30 Konstytucji RP.
Resort uznał, że problem wskazany przez RPO faktycznie istnieje i trzeba go rozwiązać.
– Po dokonaniu analizy przedstawionej w piśmie kwestii należy zgodzić się z przedstawionym przez RPO stanowiskiem o potrzebie zapewnienia ochrony przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przez wyłączenie spod egzekucji środków niezbędnych do utrzymania dłużnika i jego rodziny, na wzór rozwiązań, z jakich mogą korzystać inni dłużnicy – stwierdza dr Marek Niedużak, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych MPiT w odpowiedzi do RPO.
Ministerstwo zaprosiło też przedstawicieli rzecznika na spotkanie 17 października w celu omówienia praktycznych problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy podczas postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec nich, oraz wypracowania konkretnych rozwiązań i propozycji legislacyjnych.