W każdym czasie będzie można zastrzec w rejestrze, że nie podjęło się zgłoszonej wcześniej działalności gospodarczej. Od momentu rejestracji firmy do dnia rezygnacji z jej prowadzenia wpis nie będzie upubliczniany.
Przedsiębiorca, który jest już wpisany do ewidencji, tak jak dotychczas będzie mógł złożyć wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej. Konstrukcja ta według dotychczasowego art. 29a ust. 1 u.s.d.g. polegała na tym, że jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, podał przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadszedł, mógł zrezygnować z wpisu, i wtedy jego dane nie były publikowane w CEIDG. Przy czym w art. 29a ust. 1 u.s.d.g. wyraźnie zaznaczono, że wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej mógł być złożony najpóźniej do końca dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia funkcjonowania firmy.
Obecnie art. 14 ust. 1 takiego ograniczenia czasowego nie przewiduje. Oznacza to, że przedsiębiorca od 30 kwietnia 2018 r. będzie mógł złożyć ww. wniosek w każdym terminie i podać prawdziwą informację. W projekcie zmianę omawianej konstrukcji uzasadniano tym, że dotychczas nie wpłynęły informacje z innych organów, aby osoby, które zaznaczyły na formularzu opcję „nie podjąłem działalności gospodarczej”, podały informacje nieprawidłowe. [przykład]
PRZYKŁAD
Bez ograniczeń czasowych
Przedsiębiorca 30 marca 2018 r. złożył wniosek o wpis i wskazał jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 30 marca 2018 r. Tego dnia nie mógł złożyć wniosku o niepodjęciu działalności gospodarczej, chociaż tego samego dnia zrezygnował z jej podjęcia. Według u.s.d.g. wniosek taki mógł być złożony najpóźniej do końca dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia funkcjonowania firmy, czyli do 29 marca 2018 r. Po 30 kwietnia 2018 r., tj. po wejściu w życie u.c.e.i.d.g., takich ograniczeń czasowych nie będzie. Wniosek będzie mógł być wniesiony w każdej chwili.
Zgodnie z prawem osoba, która złożyła podanie o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej), a CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców. Ta zasada nie zmieniła się w u.c.e.i.d.g. Potwierdza to obecny art. 14 ust. 4 tej ustawy, w myśl którego w przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej, wpis do rejestru nie jest udostępniany. Jak wyjaśnia adwokat Aleksandra Krawczyk-Giehsmann oznacza w uproszczeniu, że wpis nie będzie widoczny w wyszukiwarce CEIDG.
Tak jak do tej pory, wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej zawierać będzie jedynie dane dotyczące firmy przedsiębiorcy, NIP, REGON, PESEL oraz adres do doręczeń. Informacja o rezygnacji będzie też przekazywana do innych rejestrów, tj. ZUS/KRUS, US, GUS. Nie trzeba będzie się więc zgłaszać do ww. urzędów.
Jeżeli niedoszły przedsiębiorca nie podejmie ostatecznie planowanej działalności, to nie będzie figurował w CEIDG – mówi ekspertka. Osoby trzecie, które będą analizować wpisy, nie zobaczą, że planował działalność, ale jej nie podjął. W założeniu ma to prowadzić do uniknięcia takich sytuacji, w których dana osoba (np. na potrzeby postępowania sądowego) traktowana jest jako przedsiębiorca, mimo że nigdy nie rozpoczęła działalności gospodarczej i wniosła o wykreślenie wpisu, jeszcze zanim tę działalność miała podjąć – uważa Aleksandra Krawczyk-Giehsmann.
Wtóruje jej mecenas Mateusz Medyński, który uważa, że rozwiązanie to w praktyce oznacza, iż przysłowiowy Kowalski, który złożył wniosek o wpis do CEIDG, wskazując jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej datę późniejszą niż dzień złożenia wniosku, następnie może złożyć wniosek o wpis z informacją o niepodjęciu działalności (aż do czasu zadeklarowanego dnia rozpoczęcia działalności). Zdaniem prawnika wówczas nie będzie on w ogóle ujawniony w rejestrze, ponieważ nigdy nie stał się przedsiębiorcą. I dodaje, że w szczególności nie będzie widniał w rejestrze jako przedsiębiorca wykreślony, tak jak miałoby to miejsce, gdyby przedmiotowy przepis nie obowiązywał.
WAŻNE
Jeżeli niedoszły przedsiębiorca nie podejmie ostatecznie planowanej działalności, to nie będzie figurował w CEIDG