Gdy przedsiębiorca zdecyduje się we wniosku wskazać okres, na jaki zamierza zaprzestać prowadzenia działalności, wówczas jej wznowienie nastąpi z automatu, czyli bez konieczności składania odrębnego pisma.
Ustawa o CEIDG, a także inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu modyfikują od 30 kwietnia zasady zawieszenia działalności gospodarczej.
Teraz nawet bezterminowo
Z ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z poz. 646, dalej p.p.) wynika, że po wejściu w życie tej regulacji przedsiębiorca (co zasadniczo nastąpi 30 kwietnia br.) będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą na określony czas albo bezterminowo. To istotna dla przedsiębiorców nowość, bo dotychczas dopuszczalny okres czasowego zaprzestania działalności wynosił maksymalnie 24 miesięcy. Przy czym nowe zasady zawieszenia działalności ustawodawca określił w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647, dalej: ustawa o CEIDG)
Warunki zawieszenia
Zgodnie z art. 18 ustawy o CEIDG przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – o ile spełnia warunki, o których mowa w art. 22 p.p. I tak:
po pierwsze: działalność, tak jak było dotychczas, może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (art. 22 ust. 1 p.p. );
po drugie: z tego uprawnienia – co jest nowością – będą mogły skorzystać podmioty, które zatrudniają pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 22 ust. 2). Przy czym w przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
po trzecie: identycznie jak dotychczas, firmę będzie mógł zawiesić przedsiębiorca wykonujący tę działalność jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką: będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form (art. 22 ust. 3 p.p.);
po czwarte: przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach (art. 22 ust. 4 p.p.). Reguła ta, podobnie jak obecnie, będzie obowiązywać również w sytuacji, gdy prowadzi on firmy w różnych formach organizacyjnych (np. osoba jest wspólnikiem w spółce cywilnej i spółce jawnej). Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, gdy przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej prowadzi kilka zakładów. [przykład]
PRZYKŁAD
Nie jeden biznes, a trzy
Weterynarz prowadzi trzy gabinety weterynaryjne. Nie może jednak czasowo zaprzestać funkcjonowania jednego z nich, a jednocześnie prowadzić pozostałych. Zawieszenie działalności gospodarczej odnosi się do działalności jako takiej, a nie do jej poszczególnych części. Dotyczy zatem całej działalności prowadzonej przez dany podmiot, z jednoczesnym dopuszczeniem jedynie pewnych czynności w ograniczonym zakresie.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej czasowe zaprzestanie działalności będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Taką przesłankę przewidywała już wcześniej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Potrzebny wniosek
Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej będzie musiał – tak jak dotychczas – złożyć wniosek o zmianę wpisu.
We wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trzeba będzie podać następujące dane:
●imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
●dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
●numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
●numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu.
Przerwa czasowa lub bezterminowa
Od 30 kwietnia br. przedsiębiorca będzie miał prawo złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej bez wskazywania okresu, na jaki to następuje. W takim wypadku, kiedy zdecyduje się powrócić z wakacji do biznesu, będzie miał obowiązek zgłosić wznowienie odrębnym wnioskiem.
Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się wskazać we wniosku okres, na jaki zawiesza działalność, to wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu. Taka informacja pojawi się też automatycznie w CEIDG. Wówczas to do przedsiębiorcy należał będzie obowiązek wykreślenia wpisu w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej, ze wskazaniem faktycznej daty tego zaprzestania, co umożliwi mu również nowe rozwiązanie co do terminu na złożenie takiego wniosku (tj. rezygnacja z ograniczenia 7 dni do dokonania zmiany we wpisie bądź dokonanie wykreślenia w związku z trwałym zaprzestaniem). Natomiast gdy przedsiębiorca po wskazanym we wniosku okresie nie wznowi faktycznie działalności, wówczas będzie musiał wystąpić do CEDIG z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Przy czym nowe przepisy nie wskazują terminu, w jakim musi to zrobić (obecnie prowadzący działalność na dokonanie zmiany we wpisie bądź wykreślenie w związku z trwałym zaprzestaniem działalności miał 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia). W uzasadnieniu projektu ustawy o CEDIG wskazano, że za przyjęciem tego rozwiązania przemawiają również argumenty przedstawiane kilka lat temu przez departament administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów. Z analizy tej jednoznacznie wynikało, że jeżeli po okresie zawieszenia działalności podatnik podejmuje aktywność, która spełnia przesłanki definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychody uzyskane z tej aktywności stanowią dochody z działalności gospodarczej niezależnie od okoliczności, czy podatnik jest zarejestrowany w CEIDG, czy też nie. Urzędy skarbowe w pierwszym rzędzie kierują się przepisami z zakresu prawa podatkowego.
W momencie wznowienia działalności – zarówno gdy przedsiębiorca zawiesił ją bezterminowo, jak i na określony okres – CEIDG przekaże niezwłocznie drogą elektroniczną informację o podjętej czynności nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz koncesyjnego, organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej, organu właściwego do spraw zezwoleń.
!Jeżeli przedsiębiorca po wskazanym we wniosku okresie nie wznowi faktycznie działalności, wówczas będzie musiał wystąpić do CEDIG z wnioskiem o wykreślenie z rejestru.