Szybko, prosto, wygodnie. Tak ma wyglądać rejestrowanie działalności gospodarczej po wejściu w życie Konstytucji biznesu. Przykładowo: przedsiębiorca wykreślony (choćby na chwilę) z CEIDG nie straci już swojej gospodarczej historii.
W ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647, dalej: u.c.e.i.d.g.) – jednej z pakietu ustaw Konstytucji biznesu – uregulowano na nowo m.in. zasady zakładania działalności gospodarczej. I choć zmiany w samej procedurze są stosunkowo niewielkie, to nowe przepisy wprowadzają szereg usprawnień i nowych możliwości, które pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i ułatwiają założenie firmy. Między innymi uproszczono formularze i zrezygnowano z wymogu wpisywania niektórych informacji przez przedsiębiorców.
ZADANIA CEIDG
CEIDG jest centralną ewidencją przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy działają na terenie Polski. Rejestr ten od 1 lipca 2011 r. jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki. Funkcjonuje m.in. pod adresem ceidg.gov.pl. Wcześniej ewidencje działalności gospodarczej prowadzone były przez poszczególne gminy, co znacząco utrudniało prowadzenie działalności.
Tak jak do tej pory jej zadaniem będzie:
● ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
● udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w u.c.e.i.d.g.
A ponadto:
● udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian (nowość) we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
● umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
● udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie (nowość), w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.
WPIS PO STAREMU
Ustawa o CEIDG nie zmienia znacząco sposobów dokonywania wpisu do CEIDG. Tak jak do tej pory, tak i po zmianach – każda osoba, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą – będzie musiała złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. wniosek o założenie działalności). Podobnie jak dotychczas – można to uczynić przy użyciu formularza elektronicznego, który można znaleźć na stronie www.prod.ceidg.gov.pl. Zostanie też zachowana możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w formie papierowej (w wybranym urzędzie gminy) bądź wysłania wypełnionego formularza rejestrowaną przesyłką pocztową. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds. gospodarki (obecnie jest nim minister przedsiębiorczości i technologii).
WAŻNE I MNIEJ ISTOTNE
Jedną z ważniejszych innowacji jest wprowadzenie podziału danych wpisowych na ewidencyjne i informacyjne. W art. 15 ust. 1 u.c.e.i.d.g. dokonano bowiem modyfikacji w zakresie terminów (względem dotychczasowego art. 30 u.s.d.g.) na składanie wniosków o zmianę wpisu i wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Dokonanie podziału danych będzie miało swoje konsekwencje w obowiązkach nałożonych na przedsiębiorców. I tak w sprawach danych ewidencyjnych (najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego) zachowany zostanie termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tych danych. Dane informacyjne przedsiębiorca będzie mógł natomiast zmienić w każdym czasie. Są to wiadomości o firmie, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Poza tym urzędy (np. skarbówka, ZUS) posiadają jednocześnie uprawnienie weryfikacji tych danych na podstawie odrębnych przepisów. [tabela]
Po 30 kwietnia nowy podział w rejestrze
Dane:
Dane ewidencyjne Dane informacyjne
● imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL – o ile taki posiada, data urodzenia – o ile przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL; ● dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy – o ile takich używa; ● numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy – o ile taki posiada; ● numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada, informacje o unieważnieniu lub uchyleniu NIP; ● informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy; ● adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju – o ile to w danym przypadku możliwe; ● inne niż ww. wymienione dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG; ● przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności ● data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; ● numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej – o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki; ● data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej; ● data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG; ● informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG; ● informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna; ● informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka; ● informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów; ● informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym; ● informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy; ● informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; ● informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej; ● informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; l informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; ● informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG; ● dane innego przedstawiciela ustawowego niż ww. wymieniony – o ile są wymagane
TERAZ MNIEJ DANYCH
W stosunku do obecnego stanu prawnego nowa ustawa ogranicza ilość żądanych danych. Przykładowo w formularzu wniosku przedsiębiorca nie będzie musiał podawać daty urodzenia (chyba, że nie posiada numeru PESEL).
Informacje adresowe – tak jak do tej pory – będą dotyczyć adresu doręczeń, a także adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o ile takie miejsce on posiada. Bez zmian pozostaje wymóg posiadania tytułu prawnego do wskazywanych w CEIDG nieruchomości. Jak stanowi bowiem art. 17 u.c.e.i.d.g., przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.
W u.c.e.i.d.g. (podobnie jak w u.s.d.g.) nie zdefiniowano pojęcia „tytułu prawnego do nieruchomości”. Brak tej definicji jest jednak celowym zabiegiem, gdyż takim tytułem prawnym są nie tylko umowy nazwane z kodeksu cywilnego, np. umowa najmu, umowa użyczenia itd., lecz także kontrakty nienazwane. Co więcej: taka umowa nawet nie musi mieć formy pisemnej oraz może być zawarta w sposób dorozumiany.
Zgodnie z art. 7 pkt 2 u.c.e.i.d.g. wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (z wyjątkiem wniosku o wykreślenie) przedsiębiorca będzie musiał (tak jak dotychczas) złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy chce wpisać do CEIDG. Oświadczenie to składać się będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający je będzie zawierał w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Takie samo oświadczenie (dołączane do wniosku o wpis do CEIDG) składa przedsiębiorca, by poświadczyć, że wobec niego nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich bądź z opieką nad nimi). Taki obowiązek przewiduje też u.s.d.g.
WZMIANKA O WSPÓLNOŚCI JUŻ NIEOBOWIĄZKOWA
Zmieniony został charakter wpisu informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej z obligatoryjnego na fakultatywny (jeśli przedsiębiorca wyrazi wolę publikacji takiej informacji w CEIDG).
Według Mateusza Medyńskiego, radcy prawnego z kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, ta zmiana jest potwierdzeniem tego, że wierzyciel nie może opierać się bezwarunkowo na danych zamieszczonych w CEIDG. – Ujawnianie informacji o wspólności majątkowej poprawi bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jedynie w sytuacji, gdy będzie ona pełna i prawdziwa – uważa prawnik. I dodaje, że tego fakultatywny wpis w CEIDG nie zapewnia. Także dlatego, że ujawniona informacja nie jest w jakikolwiek sposób weryfikowana przez organ – zauważa Mateusz Medyński.
Z kolei Aleksandra Krawczyk-Giehsmann, adwokat w kancelarii prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM, uważa, że umieszczenie w CEIDG informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej leży wyłącznie w interesie małżonków i oni winni decydować, czy chcą taką informację tam zamieścić. Co jednak ważne, u.c.e.i.d.g. nie zawiera przepisu, który stanowiłby o domniemaniu znajomości wpisów do CEIDG przez osoby trzecie – tłumaczy prawniczka. I dodaje, że sam wpis informacji o umowie majątkowej do CEIDG i tak nie uchroni małżonków przed zarzutem jej bezskuteczności wobec konkretnego wierzyciela, jeżeli nie wykażą, że wierzyciel ten faktycznie wiedział (a nie tylko mógł się dowiedzieć), że umowa została zawarta. Małżonkowie powinni więc zawsze zamieszczać odpowiednią informację w podpisywanych przez jednego z nich – jako przedsiębiorcę ¬– umowach z osobami trzecimi – uważa Aleksandra Krawczyk-Giehsmann. I wyjaśnia, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Oznacza to w uproszczeniu tyle, że jeżeli małżonkowie mają rozdzielność majątkową (nie mają w ogóle wspólnego majątku), to wierzyciel jednego z małżonków wiedział, że doszło do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej i jaka była jej treść. Dlatego, jak tłumaczy prawniczka, przekazanie wierzycielowi takiej wiedzy leży w interesie małżonków. Jeżeli wierzyciel nie będzie posiadał tej wiedzy – to będzie mógł prowadzić egzekucję w taki sposób, jakby między małżonkami umowa majątkowa w ogóle nie została zawarta (wobec niego umowa będzie bowiem bezskuteczna). Zdaniem Aleksandry Krawczyk-Giehsmann będzie więc mógł żądać zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, a nadto, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka – także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli tej zgody nie było, to wierzyciel będzie mógł dodatkowo, tj. poza majątkiem osobistym małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, skierować egzekucję do wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez tego małżonka z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, takich jak prawa autorskie. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, będzie mógł żądać zaspokojenia także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – twierdzi mecenas Aleksandra Krawczyk-Giehsmann.
JEDNO OKIENKO – TU ZASADNICZO BEZ ZMIAN
Utrzymano tzw. zasadę jednego okienka. Osoba fizyczna, która będzie chciała rozpocząć działalność gospodarczą, nadal będzie składać jeden wniosek o wpis do CEIDG. Dokument ten będzie się składać przez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1. Większość wymaganych w nim danych podlega wpisowi po raz pierwszy w sytuacji, gdy osoba fizyczna składa wniosek o dokonanie wpisu. Inne dane będą mogły być wpisane później – w miarę powstawania okoliczności uzasadniających uzupełnienie wpisu (np. informacja o umowie spółki cywilnej, która pojawiła się później niż w momencie pierwotnego ubiegania się o wpis do CEIDG, lub informacja o ustanowieniu pełnomocnika). Tak jak dotychczas integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG będzie szereg informacji, których wypełnienie uchroni przedsiębiorcę przed składaniem kolejnych podań w urzędach, np. ZUS, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym itd. [ramka 1]
RAMKA 1
Rozszerzona informacja
Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
● wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
● zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
● zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ale uwaga, u.c.e.i.d.g. przewiduje możliwość zgłaszania dodatkowych informacji, które nie będą zawarte w treści formularza. Będą to dodatkowe zgłoszenia, które – o ile zajdzie taka potrzeba – będą dołączane do wniosku, stając się jego integralną częścią. Dzięki temu formularz będzie bardziej czytelny dla wnioskodawcy. [ramka 2]
RAMKA 2
Dodatkowe zgłoszenia
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie mógł dołączyć:
● w przypadku gdy będzie płatnikiem składek:
– zgłoszenie (lub zmianę danych, lub wyrejestrowanie) do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego;
– zgłoszenie (lub zmianę danych, albo wyrejestrowanie) do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny;
● zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
● żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
● żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
● żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
● żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych. ⒸⓅ
Tak jak w u.s.d.g. – w nowej ustawie przewidziano, że CEIDG będzie przesyłał odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie (nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:
● Głównego Urzędu Statystycznego,
● Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Jeżeli we wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca zawrze również żądanie o nadanie mu numeru REGON i NIP oraz wypełni swe obowiązki ewidencyjne wobec ZUS lub KRUS, to CEIDG będzie musiał przesłać odpowiednie dane do właściwych organów ewidencyjnych. Jeśli jednak zgłaszający nie będzie miał NIP, to CEIDG będzie musiał najpierw wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i uzyskać dla przedsiębiorcy NIP, i dopiero wtedy będzie mógł wraz z numerem NIP wysłać wnioski do pozostałych organów ewidencyjnych.
CEIDG będzie przekazywał odpowiednie dane –niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, niezwłocznie po ich złożeniu – do właściwych organów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego. Chodzi tu np. o żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienie o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego, tak jak dotychczas, będą zawierały pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze REGON.
AUTOMATYCZNE WYPEŁNIANIE FORMULARZY
Na pewno przedsiębiorcy będą zadowoleni z rozwiązania, które przewiduje art. 10 ust. 3 u.c.e.i.d.g. Przepis ten stanowi podstawę prawną do przechowywania danych zawartych już w CEIDG w celu prewypełniania (wstępnego wypełnienia) wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca składając wniosek o aktualizację danych, nie będzie musiał wpisywać w formularzu ponownie wszystkich informacji dotyczących jego firmy. Przewiduje się bowiem automatyczne zaciąganie wcześniej zgłoszonych danych – np. informacji o naczelniku urzędu skarbowego i ubezpieczycielu, nazwie skróconej itd. Dane zgłaszane we wniosku o zmianę wpisu obejmą zatem tylko te informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.c.e.i.d.g., oraz dane podlegające zmianie. [ramka 3]
RAMKA 3
Co we wniosku o zmianę wpisu
Zgłaszane informacje obejmą:
● imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL (o ile taki posiada) oraz datę urodzenia (o ile nie posiada numeru PESEL);
● dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy (o ile takich używa);
● numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy (o ile taki posiada);
● numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy (o ile taki posiada) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu. ⒸⓅ
Natomiast w przypadku wniosku papierowego zmniejszono liczbę rubryk formularza do wypełnienia przez przedsiębiorcę. Organ gminy zaś, który przekształca wniosek w wersję elektroniczną, będzie musiał uzupełnić tylko dane wskazane przez przedsiębiorcę. Pozostała część wniosku zostanie „prewypełniona” przez system CEIDG (np. właściwego naczelnika urzędu skarbowego). Identyfikacja przedsiębiorcy, który wypełni tylko skrócone dane, nastąpi na podstawie jego NIP.
INFORMACJE WPISYWANE Z URZĘDU
U.c.e.i.d.g. też przewiduje dokonywanie wpisów z urzędu, czyli bez angażowania przedsiębiorcy. Takiemu wpisowi będą podlegać numery PESEL, REGON i NIP (w tym spółki cywilnej). Jeżeli w rejestrze PESEL zostały zmienione dane osobowe przedsiębiorcy (tj. imię lub nazwisko) – taki wpis też nastąpi z urzędu. Długą listę danych zaciąganych do CEIDG bez angażowania przedsiębiorcy przewiduje art. 21 ust. 1 u.c.e.i.d.g. [ramka 4]
RAMKA 4
Dane rejestrowane przez urzędy
Wpisowi z urzędu podlegać będzie informacja o:
● ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki;
● obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
● ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
● prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
● prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
● otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
● przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
● zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
● zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
● zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.
Tak jak dotychczas dany podmiot (np. urząd, sąd, Krajowy Rejestr Karny) będzie musiał zgłosić informację podlegającą wpisowi w CEIDG niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia podlegającego rejestracji.
DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI
W art. 16 ust. 1 u.c.e.i.d.g. przewidziane jest założenie, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Takie samo domniemanie zawarte dotychczas było w art. 33 u.s.d.g. Z art. 16 ust. 1 u.c.e.i.d.g. wynika także, że (podobnie jak do tej pory) osoba fizyczna wpisana do CEIDG będzie ponosiła odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem. Odpowiedzialność ta będzie wyłączona, gdy szkoda nastąpi wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie będzie ponosiła odpowiedzialności.
Przyjęcie domniemania prawdziwości danych wpisanych do rejestru wywołuje określone konsekwencje. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest bowiem zadbanie o to, aby dane zawarte w rejestrze były prawdziwe. W praktyce oznacza to konieczność śledzenia danych zawartych w rejestrze oraz przestrzegania przepisów dotyczących zgłaszania zmian tych danych.
WYKREŚLONY NA CHWILĘ– NIE STRACI SWEJ FIRMY
Artykuł 16 ust. 2 u.c.e.i.d.g. przewiduje domniemanie nieprzerwanego wykonywania działalności gospodarczej w przypadku posiadania dwóch wpisów, gdy we wpisie wykreślonym data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym. Takiego założenia nie regulowała u.s.d.g. – Moim zdaniem praktyczne zastosowanie tego domniemania sprowadza się do tego, żeby przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą i nie odwiesił jej w terminie, skutkiem czego został wykreślony z CEIDG, ale mimo to chce dalej prowadzić działalność, nie był zobowiązany do tego, by podejmować takie czynności, jak prowadzenie remanentu, zakup nowej kasy fiskalnej czy powtórna rejestracja jako podatnika podatku VAT – twierdzi mecenas Aleksandra Krawczyk-Giehsmann. Jej zdaniem taka sytuacja może też dotyczyć innych przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z CEIDG z uwagi na własne zaniedbania, np. wobec niedokonania odpowiednich zmian w treści wpisów (przypadki z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 i 3). Co więcej, ustawodawca chce, aby wszystkie działalności przedsiębiorcy, o ile nie ma między nimi przerwy, były traktowane jako jedna działalność na potrzeby wykazywania przez przedsiębiorcę doświadczenia, ubiegania się o dotacje itp. – wskazuje Aleksandra Krawczyk-Giehsmann.
Mecenas Mateusz Medyński dodaje, że wprowadzone domniemanie należy ocenić jako korzystne dla przedsiębiorcy. Do tej pory przedsiębiorca wykreślony (choćby na chwilę) z CEIDG tracił „swoją historię gospodarczą”, a dokonanie przez niego nowego wpisu uznawane było przez urzędy, np. przez ZUS czy skarbówkę, jako podjęcie nowej działalności. I to nawet wtedy, gdy pomiędzy wykreśleniem a dokonaniem nowego wpisu nie było żadnej przerwy – wyjaśnia prawnik.
WEJŚCIE W ŻYCIE
Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r. Wyjątkiem jest art. 52 ust. 2 i 9 u.c.e.i.d.g., dotyczący Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Punkt ten ma umożliwić wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z:
n opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także
n podatków, opłaty skarbowej i innych danin (art. 57 u.c.e.i.d.g.). Te regulacje wejdą w życie 1 lipca 2018 r.