Jestem właścicielem restauracji położonej w budynku mieszkalnym. W lokalu często odbywają się wesela. Mieszkańcy powiadomili państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Twierdzili, że podczas tych imprez hałas przekracza dopuszczalne normy. Ten nakazał mi obniżyć emisję hałasu, tak aby maksymalny poziom dźwięku przenikający do mieszkań nie przekraczał dopuszczalnych wartości. Zleciłem zatem wykonanie prac izolacyjnych (dźwiękochłonnych), aby ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięków z restauracji. Po ich wykonaniu pracownicy inspekcji dokonali pomiarów i ocenili, że obowiązek nie został wykonany. Nie mogłem być obecny podczas tych czynności, gdyż w tym czasie przebywałem z dziećmi na feriach za granicą. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczął postępowanie egzekucyjne. Co mogę w tej sytuacji zrobić, aby bronić się przed nałożeniem grzywny?
Przedsiębiorca ma prawo wnieść zarzuty. Ten środek prawny mu przysługuje, jest bowiem w sprawie zobowiązanym w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.). Zarzuty mogą być wnoszone w terminie siedmiu dni od pouczenia zobowiązanego o prawie zgłoszenia zarzutów (art. 27 par. 1 pkt 9 u.p.e.a.). Zgodnie z art. 33 par. 1 pkt 1 u.p.e.a. podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku. Z opisu okoliczności wynika, że przedsiębiorca mógłby się powołać na wykonanie obowiązku. Jednak należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji będzie to nieskuteczne.
Na kanwie podobnych okoliczności wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 lipca 2017 r. (sygn. akt II SA/Ol 445/17). Stwierdził on, że sam fakt wykonania określonych robót budowlanych mających na celu obniżenie poziomu dźwięku emitowanego nie musi oznaczać realizacji określonego w decyzji obowiązku polegającego na obniżeniu poziomu emisji hałasu. Zatem pomimo że czytelnik przeprowadził prace budowlane w lokalu, nie można uznać, iż obowiązek został spełniony. Organ nakazał bowiem obniżenie poziomu hałasu emitowanego z restauracji. O tym, że przeprowadzone roboty nie przyniosły wymaganych efektów, świadczą pomiary dokonane przez pracowników inspekcji. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że obowiązek nałożony na zobowiązanego został wykonany, a co za tym idzie, iż istnieje podstawa do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Z orzecznictwa wynika, że wystarczy jednorazowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, aby mogła być wydana decyzja w celu zabezpieczenia prawa osób, na które szkodliwie oddziałuje działalność określonego podmiotu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 6/10).
Odnośnie do twierdzenia przedsiębiorcy, iż nie brał udziału w dokonanych pomiarach, należy wskazać, że jeżeli nie mógł być obecny przy przeprowadzonych czynnościach, to mógł ustanowić w tym celu pełnomocnika. Stosownie bowiem do art. 80 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Podobny przepis będzie obowiązywał w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), która wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 1a pkt 20, art. 27 par. 1 pkt 9, art. 33 par. 1 pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
Art. 50 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Regulacja ta wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.
Art. 80 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1268 ze zm.).