Sieciom handlowym, które względem dostawców lub rolników w nieuczciwy sposób wykorzystują swoją przewagę kontraktową, będą grozić kary w wysokości do 3 proc. ich zeszłorocznego obrotu. O nałożeniu sankcji decydować będzie w drodze decyzji administracyjnej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To główne założenia przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Zgodnie z propozycjami postępowanie dotyczące tzw. opłat półkowych prezes UOKiK będzie wszczynał z urzędu. Ma to pozwolić zachować anonimowość dostawcom zgłaszającym nieprawidłowości. Obecnie bowiem to właśnie strach przed reperkusjami jest często przyczyną tego, że poszkodowani przez nielegalne praktyki dużych sieci nie egzekwują swoich praw.