Przedsiębiorstwa, które zaplanowały inwestycje w innowacje czy współpracę z ośrodkami badawczo-naukowymi do 2020 r., mogą liczyć na sporo pieniędzy z unijnego budżetu. Nabór wniosków już ruszył.
Wydatki na innowacje / Dziennik Gazeta Prawna
Najwięcej pieniędzy na innowacje jest przewidzianych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój – w sumie przez najbliższych pięć lat ok. 10 mld euro.
Dużo i szybko
O dofinansowanie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe można się już ubiegać się z poddziałania 1.1.1. Warunkiem przyznania środków jest, by w ramach projektu powstała innowacja produktowa lub procesowa, przy czym w przypadku MSP musi to być nowość przynajmniej w skali kraju, zaś w przypadku dużych przedsiębiorstw – w skali światowej. W przypadku MSP nabór wniosków trwa do 31 grudnia, a dostępny budżet wynosi 1,6 mld zł (w tym 140 mln zł w ramach tzw. koperty mazowieckiej). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 2 mln zł. Maksymalna kwota udzielanej pomocy nie może zaś przekroczyć 20 mln euro, jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro, jeżeli głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Dla dużych przedsiębiorstw konkurs trwa do 30 listopada, a jego budżet wynosi 750 mln zł (w tym 75,4 mln zł w ramach koperty mazowieckiej). W tym przypadku minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 12 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – jedna z instytucji odpowiadających za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z tego programu skróciła czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. – Szykując się do nowej unijnej perspektywy, przeprowadziliśmy wiele konsultacji z naszymi beneficjentami i przedstawicielami przemysłu. Dlatego nowe konkursy, w szczególności tzw. szybka ścieżka, to nie tylko dobrze zaprojektowane instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, ale przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie polskiego sektora wysokich technologii, który systematycznie zwiększa swoją innowacyjność – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
Firmy chcące przetestować innowacyjne produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek mogą starać się o dofinansowanie na realizację planów z poddziałania 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Podobnie jak w poddziałaniu 1.1.1. beneficjent może powierzyć realizację części prac podwykonawcy. Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych lub średnich firm. 7 stycznia rusza już drugi nabór wniosków, który potrwa do 29 lutego 2016 r. Planowany budżet konkursu to 500 mln zł.
– Stawiamy na konkretne efekty polskich innowacji. Naszym celem jest, aby polskie firmy zdobywały i utrzymywały przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Środki z NCBR umożliwią najlepszym z nich realizowanie wybiegających w przyszłość projektów, które będzie można sprawdzić i przetestować w wersji demonstracyjnej – mówi prof. Kurzydłowski.
Dla grupy
Na tym jednak nie kończą się możliwości, jakie oferuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Działanie 1.2 służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Tu inicjatorem wspólnego działania jest grupa przedsiębiorstw, występujących w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej,etc.), przedstawiająca zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Beneficjentami projektów dofinansowanych w ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja. 18 grudnia ogłoszony zostanie konkurs w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora chemicznego InnoChem. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 1 marca 2016 r., a planowany budżet wynosi 120 mln zł. Na koniec warto wspomnieć o nowości, jaką jest poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Jest ukierunkowane na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Celem interwencji jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.
Eksperci NCBR zauważają, że projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Wniosek o dofinansowanie projektu można jeszcze składać do 19 listopada. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tej rundy aplikacyjnej wynosi: 200 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie – 10 mln zł.
Z regionalnej kasy
Pieniędzy na innowacje przedsiębiorcy mogą też szukać w województwach z tzw. regionalnych programów operacyjnych. W podkarpackim od 23 listopada do 21 grudnia potrwa nabór wniosków w konkursie, z którego przedsiębiorcy mogą opłacić usługi doradcze. Ale tylko te zamówione w związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczo-rozwojowych, czyli chodzi m.in. o studium wykonalności. Maksymalny poziom dofinansowania, na jaki może liczyć firma to 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. W praktyce oznacza to od 20 do 50 tys. zł. Poza tym w IV kwartale rusza w tym województwie nabór wniosków w ramach konkursu, który przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, na realizację ich planów w zakresie zakupu maszyn i technologii, pozwalających na wdrożenie nowego produktu lub usługi. Jego budżet opiewa na 200 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się tylko te firmy, które działają przynajmniej od 12 miesięcy. Poza tym minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. zł. Jego wartość nie może jednak przekraczać 4 mln zł.
– Chyba że projekt obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wówczas kwota na jego realizację może sięgać 10 mln zł. Mikro i małe firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie 70 proc. wydatków kwalifikowanych, średnie – 60 proc. – tłumaczy pracownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rzeszowie.
Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą liczyć z kolei na dofinansowanie do planowanych badań badawczo-rozwojowych oraz do zakupu sprzętu i urządzeń, w które wyposażą swoje jednostki badawcze. O pieniądze mogą się ubiegać jednak firmy, które działają w porozumieniu lub w konsorcjum z jednostką badawczo-rozwojową. – Preferowane mają być firmy działające w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, jak branża farmaceutyczno-medyczna, chemiczna, czy surowce skalne – dodaje Marcin Kowalski, koordynator konsultantów regionalnych Banku Światowego i wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
Dodaje, że na Dolnym Śląsku ruszył też projekt Banku Światowego, który przedsiębiorstwom planującym innowacyjne projekty pomoże lepiej przygotować się do ich wdrożenia. Firmy biorące w nim udział otrzymają pomoc merytoryczną w określeniu obszarów, na których powinny się skupić myśląc o rozwoju innowacji w przyszłości, ale też o dalszej ekspansji.
– Nasze podejście opiera się na pogłębionych, indywidualnych rozmowach z prezesami i właścicielami wybranych firm, które nakierowane są na identyfikację potrzeb i barier w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadziliśmy już ponad 170 spotkań z firmami. Nadal prowadzimy rekrutację i wywiady – tłumaczy Jerzy Toborowicz z Banku Światowego.
W województwie opolskim w ramach działania „Innowacje w przedsiębiorstwach” do wzięcia jest 120 mln zł. Konkurs zaplanowany jest na IV kwartał tego roku. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą zbudować, rozbudować lub wyposażyć zaplecze badawczo-rozwojowe lub sfinansować sam proces powstawania innowacji, czyli od pomysłu do jego wdrożenia na rynek.
Z budżetu Polski Wschodniej
Pieniądze na innowacje są też zagwarantowane w Programie Polska Wschodnia, skierowanym do pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Przeznaczono w nim w sumie na ten cel 720 mln euro. Cały budżet to 2 mld euro. Od 20 października do 30 grudnia przyjmowane są wnioski o dotacje w konkursie prowadzonym w ramach działania „Wzór na konkurencję”. Pozwolą one sfinansować przedsiębiorcy tzw. audyt wzorniczy, czyli analizę swojej firmy w zakresie oferty produktowej, stosowanej technologii, posiadanej struktury organizacyjnej oraz strategii marketingowej. Kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, to 100 tys. zł. Trzeba jednak dysponować wkładem własnym na poziomie 15 proc. W sumie do rozdania jest 5 mln zł. Jest tylko jeden warunek, który trzeba spełnić przed złożeniem wniosku: przedsiębiorca musi wybrać wykonawcę audytu i podpisać z nim warunkową umowę na wykonanie prac. Przewidziany jest jeszcze drugi etap wsparcia, w którym firmy będą mogły się starać nawet o 3 mln zł, przy wkładzie własnym na poziomie 30 proc. Pieniądze te mają być przeznaczone na realizację zmian wypracowanych na podstawie przeprowadzonego audytu, czyli np. na wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.
Warto wiedzieć, że 30 października ruszył też nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój innowacyjnego biznesu w Polsce Wschodniej w ramach działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Przewidziany budżet w ramach tego konkursu to 25 mln zł. W pierwszym etapie o pieniądze mogą występować parki naukowe, technologiczne czy inkubatory technologiczne. Dopiero w następnym będą przyznawane one przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na biznes, a nie mają środków na jego realizację.