Rok później firma została przejęta przez Sodiaal International, która to wystąpiła do sądu administracyjnego w Paryżu o stwierdzenie nieważności tamtej decyzji. Sąd przychylił się do wniosku, co potwierdził sąd drugiej instancji. FranceAgriMer (instytucja podległa ministerstwu rolnictwa) wniósł jednak skargę kasacyjną do Rady Państwa. Na jej poparcie podniósł, że ośmioletni termin przedawnienia przewidziany w art. 3 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia nr 2988/95 nie znajduje zastosowania do spornej decyzji, ponieważ nie dotyczyła ona zastosowania kary administracyjnej, lecz środka administracyjnego. Zdaniem FranceAgriMer w tym przypadku zastosowanie powinien mieć 30-letni okres przedawnienia, przewidziany w art. 2262 francuskiego kodeksu cywilnego.
Rada Państwa postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym. TSUE miał wyjaśnić, czy art. 3 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia nr 2988/95, w myśl którego upływ terminu przedawnienia następuje najpóźniej w dniu, w którym mija okres odpowiadający podwójnemu terminowi przedawnienia (2 x 4 lata), stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy właściwy organ do tego czasu nie wymierzył żadnej kary, czy też ma on zastosowanie również, gdy w terminie tym nie został zastosowany żaden środek administracyjny.
W wyroku z 3 września 2015 r. TSUE stwierdził, że przepis ten należy interpretować tak, że przewidziane w nim przedawnienie ma zastosowanie nie tylko do postępowań w sprawie nieprawidłowości prowadzących do nałożenia kar administracyjnych w rozumieniu art. 5 tego rozporządzenia, lecz również do tych, które zakończyły się zastosowaniem środków administracyjnych. A to oznacza, że przedsiębiorca nie powinien zwracać pomocy.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 3 września 2015 r., sygn. akt. C 383/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia