Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Przewiduje on utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalnego Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ze środków funduszu będą finansowane koszty i wydatki związane z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną na rzecz mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.
Do tej pory gwarancje de minimis były udzielane na podstawie programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, pierwotnie zaplanowanego do końca 2013 r., który kolejnymi rozporządzeniami trzeba było przedłużać.
Zdaniem projektodawców, utworzenie funduszu umożliwi planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości udzielanych gwarancji na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. „W praktyce BGK, ze środków nowo utworzonego KFG, będzie udzielał gwarancji na ok. 9 mld zł rocznie, co przy pokryciu ryzyka kredytowego na poziomie do 60 proc. zapewni roczną kwotę gwarantowanych kredytów na poziomie ok. 16 mld zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Projekt stwarza możliwość zasilenia KFG kwotą 900 mln zł przez zmniejszenie części funduszu statutowego BGK. Resort Rozwoju szacuje, że dzięki zapewnionym gwarancjom będzie można udzielić kredytów stanowiących 40-krotność wkładu do KFG. Rząd ocenia, że trwały dostęp do poręczeń i gwarancji skłoni firmy do inwestowania i przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków UE.