Zamierzam ze wspólnikiem zarejestrować zakład leczniczy dla zwierząt pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Lecznica Zwierząt s.c.”. Czy taka nazwa będzie prawidłowa?
Nie, ponieważ nazwa ta zawiera dwie kategorie zakładu leczniczego dla zwierząt, tj. przychodnia i lecznica.
Zakład będący przychodnią weterynaryjną musi mieć stosowne do tego oznaczenie, wyróżniające go od innych kategorii zakładów leczniczych dla zwierząt. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn. akt II OSK 1427/2006), nie istnieje pełna swoboda w określaniu oznaczenia przez prowadzącego zakład leczniczy. Nazwa jest uwarunkowana zarówno wymogami wynikającymi z ustawy z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (dalej: u.z.l.z.), jak i przepisów wykonawczych do tej regulacji. Należy wziąć też pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.l.z. zakładem leczniczym dla zwierząt są: gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna i weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.
Skoro art. 4 ust. 1 u.z.l.z. wprowadza różne warunki dla każdego z rodzajów zakładów, to także jego nazwa powinna oddawać przemiot działalności. Firma zakładu powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy i przedmiotu działalności.
Ponadto z art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie nazwy używanej zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 27 lipca 2006 r. (sygn. akt II SA/Ol 330/06) stwierdził, że zanim organ ewidencyjny wpisze firmę (czyli nazwę przedsiębiorcy) do ewidencji działalności gospodarczej, powinien zbadać, czy oznaczenie przedsiębiorcy nie wprowadza w błąd. Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Prowadzi ją właściwa ze względu na siedzibę zakładu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. Ta weryfikuje dane zawarte we wniosku z wymogami formalnymi zawartymi w u.z.l.z. oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Jeżeli nie stwierdzi uchybień, podejmie uchwałę o wpisie zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone dla wybranej kategorii zakładu w art. 5–11 u.z.l.z., a także posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) albo Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku czytelnika będzie to CEIDG.
Podstawa prawna
Art. 433 par. 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 4 ust. 1, art. 16, art. 17 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1047).
Art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).