Specyfika otwartych portali aukcyjnych uniemożliwia rozdzielenie ich usług na te oferowane wyłącznie dla konsumentów i dla przedsiębiorców. To uzasadnia jednolite potraktowanie wszystkich użytkowników – uznał Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła wniosku sprzedawcy na Allegro o uznanie wielu postanowień regulaminu portalu za klauzule niedozwolone. Zapisy te dotyczyły m.in. obowiązku udostępnienia – przy ustalaniu sposobu zapłaty za towar – usługi „Płacę z Allegro”; udostępniania danych osobowych agentowi rozliczeniowemu w ramach tej usługi i ograniczeń w rozliczeniach dokonywanych przekazem pocztowym bądź przelewem na zagraniczny rachunek bankowy (regulamin Allegro ograniczał rozliczenia do dwóch w miesiącu, a w przypadku kwot poniżej 100 zł – tylko raz w miesiącu).
Dwie zakwestionowane klauzule dotyczyły też spraw transakcyjnych. Pierwsza zabraniała doliczania do ceny sprzedaży innych kwot niż koszt wysyłki. Druga zakazywała ograniczania lub wyłączania praw do rękojmi przysługujących kupującym na portalu, nawet w przypadku gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej.
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał powyższe klauzule za niedozwolone w rozumieniu art. 3851 par. 1 k.c. Apelację złożyło Allegro, ale została ona w całości oddalona przez stołeczny sąd apelacyjny. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten skargę kasacyjną portalu uwzględnił i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W uzasadnieniu SN wskazał, że obie instancje nie przeanalizowały sprawy wnikliwie. – Dyskwalifikując globalnie zaskarżone klauzule sąd apelacyjny wykazał się przesadną restrykcyjnością i nie uwzględnił specyfiki usług internetowych, które świadczy pozwany – tłumaczył sędzia Antoni Górski.
Niektóre postanowienia wzbudziły wątpliwości SN. Głównie te dotyczące częstotliwości rozliczeń. Sąd uznał, że konieczne jest bliższe przeanalizowanie tego problemu, być może z pomocą biegłego. Problemem może się też okazać uznanie za abuzywne klauzul zabraniających doliczania do ceny innych kwot oraz zakazujących ograniczania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.
– Masowość usług oferowanych przez portal aukcyjny uniemożliwia ich rozdzielenie na usługi oferowane wyłącznie konsumentom i wyłącznie profesjonalistom – przedsiębiorcom. Podział portalu byłby tylko teoretyczny – stwierdził jednocześnie sędzia Górski.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 sierpnia 2015 r., sygn. akt I CSK 611/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia