Fundusze Europejskie wspierają rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. Będą kolejne pieniądze na infrastrukturę w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci oraz na rozwój usług
Tym, czym prąd był w wieku XX, w obecnym stuleciu jest internet. Otwiera nieograniczone wręcz możliwości, stanowiąc jednocześnie nie lada wyzwanie. Z jednej strony inwestycyjne – aby umożliwić wszystkim korzystanie z szybkiego internetu, niezbędna jest budowa odpowiedniej infrastruktury. Z drugiej zaś mentalne i edukacyjne. Sam dostęp do sieci nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć zrobić z niej użytek. Dopiero swobodne korzystanie z internetu ułatwia codzienne życie, daje duże oszczędności i pozwala na kreatywne podejście do wykorzystania tego narzędzia komunikacji. Również w biznesie. Środki na upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych są zarezerwowane w programie unijnym Polska Cyfrowa. – To jedyny program, który nie miał w poprzednich latach swojego odpowiednika. Działania wcześniej rozproszone pomiędzy różnymi programami, w szczególności w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, zostaną teraz skupione w jednym miejscu – zaznacza Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.
Reklama

Reklama
Likwidacja białych plam
Mieszkańcom miast i większych miejscowości pewnie trudno w to uwierzyć, ale w Polsce jest jeszcze wiele miejsc, do których internet w ogóle nie sięga. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma ponad 12 tys. zgłoszeń o braku dostępu do stacjonarnego internetu. Najlepiej rozwiniętą infrastrukturę mają województwa opolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Zdecydowanie najgorzej pod względem dostępu do sieci przedstawia się województwo łódzkie.
Do wyznaczenia dokładnych miejsc, gdzie nie ma infrastruktury umożliwiającej dostęp do internetu szerokopasmowego (czyli o prędkości co najmniej 30 Mb/s), wykorzystane zostały konsultacje społeczne, przeprowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. – Przeprowadziliśmy je tak szczegółowo, jak nikt w Europie. Weryfikując białe plamy, wzięliśmy pod uwagę każdy adres, każdy dom, a nie większy obszar – podkreśla Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.
Szczegółowa mapa białych plam posłuży do sporządzenia planów inwestycyjnych, a także weryfikacji miejsc, w których niezbędne będzie wsparcie takich inwestycji z Funduszy Europejskich. W programie Polska Cyfrowa zarezerwowanych jest na ten cel ponad 1,2 mld euro. Inwestycje finansowane z tych środków realizować będą zarówno samorządy terytorialne, jak i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
– Chodzi o zwiększenie zasięgu szybkiego internetu poprzez uzupełnianie się inwestycji prywatnych i publicznych. Po zidentyfikowaniu białych plam, w III kwartale br. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach I osi programu Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – poinformował minister Halicki.
TIK w firmach
Wykorzystanie internetu w działalności gospodarczej jest już zjawiskiem powszechnym. Połączenie z siecią ma średnio 93,1 proc. firm w Polsce. Najwięcej w województwach dolnośląskim, mazowieckim i opolskim, najmniej w łódzkim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Stronę internetową ma 65,3 proc. przedsiębiorstw. 60 proc. firm służy ona do prezentacji produktów i usług. 13,5 proc. wykorzystuje ją dodatkowo jako narzędzie realizacji zamówień on-line, a ok. 12 proc. umożliwia za jej pośrednictwem zamawianie produktów według własnej specyfikacji. 23,6 proc. firm w Polsce składa zamówienia poprzez sieci komputerowe, a 11,7 proc. w taki sposób otrzymuje zamówienia.
Internet stwarza firmom rozległe możliwości komunikacyjne. Znosi ograniczenia czasowe i geograficzne, zmieniając tym samym sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Firmy chcące realizować inwestycje pozwalające na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Dotyczy to zarówno wdrażania oprogramowania i zakupu sprzętu niezbędnego do elektronizacji relacji biznesowych, np. zamówień, jak i służącego usprawnieniu oraz zwiększeniu wydajności procesów wewnętrznych w danej firmie, np. produkcyjnych.
Środki na ten cel dostępne są w programach regionalnych poszczególnych województw. Niektóre regiony wyodrębniają wsparcie tego typu w osobnych działaniach, w innych jest to jedna z opcji w działaniach obejmujących dofinansowanie inwestycji w firmach. Część regionów umożliwia również dofinansowanie wprowadzenia na rynek e-usług w działających już przedsiębiorstwach. W wielu województwach planowane jest wsparcie projektów zwiększających skalę e-handlu.
Wirtualne urzędy
Z Funduszy Europejskich – dostępnych zarówno w programach regionalnych, jak i krajowym Polska Cyfrowa – duża pula środków przewidziana jest na przenoszenie do sieci spraw urzędowych, czyli poszerzanie gamy e-usług publicznych. Skróci to czas potrzebny na realizację różnego typów spraw oraz ułatwi kontakty obywateli z urzędami. Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet jest szczególnym ułatwieniem dla przedsiębiorstw, które też znacznie częściej niż osoby prywatne z takiej możliwości korzystają.
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w latach 2007–2013 udostępnione zostały następujące usługi poprawiające warunki funkcjonowania przedsiębiorstw:
● możliwość założenia, zmodyfikowania, zawieszenia, wznowienia oraz zakończenia działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez portal CEIDG w ciągu 15–30 minut;
● rejestracja spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu jednego dnia roboczego (na podstawie elektronicznie składanego wniosku wraz z dokumentem umowy spółki wypełnionym zgodnie z ustawowym wzorcem);
● automatyczne przekazywanie ww. wniosków o rejestrację do innych urzędów, w celu nadania numerów do celów identyfikacji statystycznej (REGON) i podatkowej (NIP);
● obsługa wniosków do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON: wpis/zmiana danych/skreślenie z rejestru (wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu);
● obsługa sprawozdawczości statystycznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (komunikacja z Głównym Urzędem Statystycznym);
● obsługa ponoszonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne (komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych);
● dostęp do Pojedynczego Punktu Kontaktowego (www.eu-go.gov.pl), zawierającego m.in. informacje nt. procedur i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, umożliwiającego uzyskanie porad eksperckich oraz realizację szeregu procedur administracyjnych drogą elektroniczną dzięki integracji z e-PUAP, przejrzyście zlinkowanego z ww. portalami CEIDG oraz KRS;
● rozliczanie podatków od osób fizycznych i osób prawnych poprzez e-deklaracje;
● umożliwienie dokonywania i rozliczania drogą elektroniczną większości operacji związanych z obrotem towarowym z zagranicą, w tranzycie i obrocie towarami akcyzowymi (e-Cło).
Analiza zakresu dostępnych e-usług publicznych ułatwiających działalność przedsiębiorcom wykazała, że pewne działania wymagają jeszcze uzupełnienia. W związku z tym z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 wprowadzone zostaną następujące usługi i funkcjonalności:
● wystawianie i przesyłanie elektronicznych faktur do wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych (dzięki utworzeniu platformy umożliwiającej obrót elektronicznymi fakturami między przedsiębiorcami a podmiotami sektora finansów publicznych);
● obsługa prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej (np. specyficzne licencje, koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów);
● komunikacja elektroniczna z administracją podatkową za pośrednictwem Portalu Podatkowego;
● rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności (np. angielska wersja językowa, mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie zakresu informacji dostępnych na portalu);
● umożliwienie pełnego elektronicznego wglądu w akta spraw podatkowych dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Nie bez znaczenia dla firm są też inne obszary, w których kontakt z urzędem przenoszony jest do sieci. Olbrzymią popularnością cieszy się na przykład e-sąd, który w uproszczonym trybie rozpatruje sprawy związane z zaległymi płatnościami. Dla firm z branży budowlanej sporym ułatwieniem jest natomiast dostęp do ksiąg wieczystych czy danych przestrzennych.