Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił konkurs na operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych na lata 2016-2025. URE chce, by nowy operator został wyłoniony do połowy przyszłego roku, poinformował zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki.

"Zainteresowani operatorzy będą mogli składać swoje oferty w siedzibie UKE do dnia 14 kwietnia 2015 r. Następnie zbada je i oceni Komisja Konkursowa powołana przez prezesa UKE. Nowego operatora chcielibyśmy poznać w połowie 2015 r., tak by miał czas na przygotowanie się do wykonywania obowiązków od stycznia 2016 r." - powiedział Krzywicki, cytowany w komunikacie.

W konkursie może wziąć udział operator pocztowy, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną, która umożliwia mu realizację zadań operatora wyznaczonego, a obejmującą co najmniej: sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu, organizację przedsiębiorstwa, płynność finansową.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym komisja konkursowa ocenia, analizuje i weryfikuje oferty uczestników konkursu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofercie oraz dane posiadane przez prezesa UKE z urzędu. Na tym etapie Komisja oceni czy uczestnik "spełnia" lub "nie spełnia" warunki wymienione w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej.

"Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki, zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie którego komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Oceniane będą kryteria: zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych, kosztu świadczenia usług powszechnych przedstawionego przez operatora pocztowego, zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych, zdolności realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych" - czytamy dalej.

Mając na uwadze aktualny stan rynku pocztowego, prezes UKE nie ustalił minimum kwalifikacyjnego. O kolejności ofert zadecyduje suma punktów uzyskanych w ocenie końcowej stanowiącej sumę punktów uzyskanych przez ofertę za każde oceniane kryterium W przypadku uzyskania przez oferty takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych , podano także.

Krzywicki poinformował, że prezes UKE konsultował koncepcję konkursu z zainteresowanymi operatorami oraz organizacjami branżowymi. Urząd przeprowadził również badania opinii publicznej mające na celu ocenę preferencji konsumentów oraz klientów instytucjonalnych czasie których m.in. aż 98% konsumentów wskazało, że chcąc nadać przesyłkę udaje się do placówki operatora pocztowego, podobnie nadaje przesyłki aż 75% klientów instytucjonalnych.

Zastępca prezesa URE wskazał także, że na operatorze wyznaczonym ciąży nie tylko obowiązek świadczenia usług powszechnych, ale także konieczność zapewnienia klientom właściwej dostępności do tych usług poprzez sieć placówek odpowiednio rozmieszczonych na terytorium całego kraju, przyjmowanie i doręczanie przesyłek co najmniej 5 dni w tygodniu, spełnianie wymagań jakościowych oraz kryterium przystępności cenowej.

"To także zapewnienie możliwości skorzystania z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym czy też mieszkającym w terenach nie zapewniających rentowności tych usług. Na operatorze wyznaczonym spoczywa też szereg obowiązków związanych m.in. z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług powszechnych, z działaniami w sytuacjach kryzysowych i szczególnych zagrożeń, czy też realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa" - podkreślił Krzywicki.

Obecnie operatorem wyznaczonym na mocy ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Okres, na jaki ustawa powierzyła jej ten obowiązek upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.