Wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w tym i przyszłym roku., a w kolejnym roku spowolni do 3,5%, wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji".

W marcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski będzie niższy i wyniesie 2,6% w 2014 r., a następnie 3,7% w 2015 i 3,5% w 2016 r.

"Zgodnie z szacunkiem GUS za I kw. br., polska gospodarka znajduje się w fazie ożywienia, w skali zbliżonej do oczekiwań z poprzedniej, marcowej 'Projekcji inflacji i PKB'. Dane z rachunków narodowych wskazują ponadto na korzystną strukturę krajowego wzrostu - na dynamikę 3,4% r/r w I kw. br. złożyła się poprawa popytu konsumpcyjnego (indywidualnego zbiorowego) i inwestycyjnego przy nadal dodatnim wkładzie eksportu netto" - czytamy w raporcie.

W horyzoncie projekcji dynamika PKB ustabilizuje na średnim poziomie 3,6% r/r, a więc nieco niższym od wieloletniej średniej sprzed światowego kryzysu finansowego, podkreśla bank centralny. Według niego, czynnikiem ograniczający skalę poprawy krajowej koniunktury jest prognozowane jedynie umiarkowane ożywienie w strefie euro.

"Bieżąca projekcja wskazuje na zrównoważoną strukturę dynamiki PKB w najbliższych latach: utrzymany zostanie pozytywny wkład do wzrostu konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Zakończy się trwająca od 2011 r. poprawa salda handlowego, wzrostowi gospodarczemu w latach 2014-2016 towarzyszyć będzie natomiast odbudowa stanu zapasów" - czytamy dalej.

Bank centralny zwraca też uwagę, że wraz z postępującym ożywieniem w polskiej gospodarce PKB będzie rósł szybciej niż produkt potencjalny. "W konsekwencji ujemna od połowy 2012 r. luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, zacznie się stopniowo domykać, zbliżając się do poziomu bliskiego zera w latach 2015-2016" - przewiduje NBP.

Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji