W pierwszym kwartale banki nie dokonały istotnych zmian kryteriów kredytowych, choć kontynuowały zaostrzanie warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

Jednak po raz pierwszy od roku nieznacznie obniżyły pobierane marże w segmencie kredytów konsumpcyjnych. W ich opinii, było to związane przede wszystkim ze zmianami popytu na te kredyty i obniżką stóp procentowych NBP.

„Jednocześnie zapowiadają złagodzenie polityki kredytowej w II kwartale 2013 r., co może być efektem nowelizacji zapisów Rekomendacji T. Banki przewidują też niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w kategorii kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2013 r." – podał NBP.

NBP podał, że zmiana sytuacji gospodarstw domowych i prognozy odnośnie zmian na rynku mieszkaniowym wpłynęły na obniżenie popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale. Również wygaśnięcie programu „Rodzina na swoim" przyczyniło się zdaniem ankietowanych banków do istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. Odsetek banków, które odczuły niższy popyt był najwyższy od początku 2009 r.

„W kolejnym kwartale banki nie spodziewają się istotnych zmian popytu na ten rodzaj kredytów. W przypadku kredytów konsumpcyjnych zbliżony odsetek banków odnotował spadek i wzrost popytu w I kwartale 2013 r. Zapowiedziom banków odnośnie łagodzenia polityki kredytowej w tym segmencie towarzyszą oczekiwania na istotny wzrost popytu w II kwartale 2013 r." – podano także.

Przewidywania banków na II kwartał 2013 r. wskazują na dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie przedsiębiorstw, głównie małych i średnich firm. Banki oczekują także niewielkiego spadku popytu na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

Banki nie odczuły istotnych zmian popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw w I kwartale 2013 r. Nieznacznie obniżył się wyłącznie popyt na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i zdaniem banków spadek ten będzie kontynuowany w II kwartale 2013 r. W pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw banki nie oczekują istotnych zmian popytu.

Według ankietowanych banków zmiany polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw dotyczyły przede wszystkim warunków udzielania kredytów. Kolejny kwartał z rzędu banki podnosiły koszty obsługi kredytów oraz skracały maksymalny okres kredytowania przedsiębiorstw.

Ankietę na przełomie marca i kwietnia 2013 r. wypełniło 27 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosi 81%.