Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 148,6 mln zł w 2011 r. , co oznacza wzrost o 36,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Spośród grupy niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową, dwie poniosły straty, pozostałe wykazały zyski bilansowe (podobnie jak w 2010 r.). Przychody z całokształtu działalności wyniosły 1 062,2 mln zł i wzrosły o 42,9% r/r, z tego przychody ze sprzedaży stanowiły 72,7%.

Koszty z całokształtu działalności wzrosły o 50,0% r/r i wyniosły 877,1 mln zł. Kapitały własne wyniosły 790,2 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 58,5%, a kapitały podstawowe 20,3% kapitałów własnych. Z usług faktoringowych skorzystało w ub. roku 6 467 klientów, tj. o 18% więcej w porównaniu z 2010 r.

Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła do ponad 93 mld zł

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 2,3% r/r, z 93 156 mln zł w 2010 r. do 95 329 mln zł w roku 2011. „Mimo, że liczba wykupionych faktur w faktoringu krajowym w 2011 r. wzrosła o 10,4%, to wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,3% do 79 507 mln zł.

Udział faktoringu krajowego stanowił 83,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoringu zagranicznego 16,6%"- podał GUS.

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 8,4% do kwoty 51 212 mln zł, z czego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,1%.

W grupie niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 18,4% do kwoty 44 117 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 79,3%, a faktoring w handlu zagranicznym 20,7%. Wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych przez niebankowe przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktoringową wzrosła o 37,9% i wyniosła 12 725 mln zł na koniec 2011 r.

Z kolei banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 7 577 mln zł. Pozostałe niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 4 159 mln zł. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 2011 r. działalność factoringową, w tym 20 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 19 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.