W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Sali im. Władysława Grabskiego odbyła się konferencja pt.„Podsumowanie roku 2011 i perspektywy bankowości w Polsce, w tym bankowości spółdzielczej” zorganizowana przez Narodowy Bank Polski i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes NBP Marek Belka.

Banki spółdzielcze na celowniku rekinów

Jako pierwszy wystąpił Prezes NBP Marek Belka, który w swoim przemówieniu podkreślił, że segment, w którym banki spółdzielcze funkcjonują, staje się coraz bardziej atrakcyjny dla konkurencji. „Ważne jest, żeby spółdzielczość wyszła naprzeciw swoim klientom, stała się bardziej nowoczesna i elastyczna, zwłaszcza dla mieszkańców polskich małych i średnich miasteczek, które stają się coraz bardziej zamożne – mówił Belka.

Według Prezesa NBP Marka Belki banki spółdzielcze powinny utrzymywać swój trend wzrostowy oraz być stale przygotowane na silną konkurencję ze swoimi rynkowymi rywalami, co podkreślił słowami: „przyjdą rekiny żeby z wami na tych wodach konkurować”.

W kolejnym wystąpieniu Prezes Zarządu KZBS Jerzy Różyński zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed bankowością spółdzielczą w 2012 r. Podkreślił, że banki spółdzielcze są ważnym elementem polskiej gospodarki i stanowią trzecią siłę w Polsce. 

Polski kapitał, dobrze rozwinięta sieć placówek, znajomość lokalnych realiów ekonomicznych i społecznych oraz usytuowanie banków bardzo blisko swoich klientów to atuty, które sektor powinien eksponować – zaznaczył.

Zaznaczył także, że w kwestii dostosowania krajowych regulacji prawnych do wymogów Dyrektywy CRD IV należy m.in. wprowadzić regulacje umożliwiające zaliczenie funduszu udziałowego w bankach spółdzielczych do kapitałów Tier 1. W czasie swojego wystąpienia Prezes Różyński poruszył również kwestię stworzenia w ramach nowych regulacji prawnych możliwości powołania 

Systemu Ochrony Instytucjonalnej z zapewnieniem jednocześnie pełnej dobrowolności uczestnictwa w tym przedsięwzięciu ze strony poszczególnych banków spółdzielczych bez jakichkolwiek elementów przymusu prawnego lub administracyjnego.

Ochrona IPS w bankach spółdzielczych

W trakcie całej konferencji poruszony został przede wszystkim szereg zagadnień dotyczących zmian najbardziej istotnych punktów projektu Dyrektywy CRD IV regulujących działalność banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających.

Wśród omawianych kwestii szczególne miejsce zajęła problematyka implementacji do polskiego porządku prawnego zapisów dotyczących Systemu Ochrony Instytucjonalnej (Institutional Protection Scheme – IPS), które dedykowane są grupom bankowym o charakterze spółdzielczym. 

W trakcie konferencji wyraźnie podkreślono, iż regulacje te mogą wprowadzić nową jakość w ramach wewnętrznego funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych, pozwalając na ściślejsze powiązanie organizacyjne członków zrzeszeń z zachowaniem jednocześnie samodzielności prawnej poszczególnych podmiotów.

Odpowiednie zaimplementowanie nowych przepisów może przynieść bankom spółdzielczym należącym do Systemu Ochrony Instytucjonalnej szereg korzyści i ułatwień, z których warto skorzystać w celu zwiększenia dynamiki rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.