Prawo wspólnotowe pozwala obywatelom państw UE nabywać nieruchomości w innych państwach członkowskich na zasadzie równego traktowania. Jednakże niektóre państwa stosują ograniczenia w tej kwestii. Wśród nich jest Polska.
Z dniem wejścia Polski do UE usunięte zostały ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie muszą oni posiadać pozwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na kupno. Wyjątkiem jest nabycie nieruchomości rolnych i leśnych oraz drugiego domu. Natomiast inni cudzoziemcy, mający zamiar nabyć nieruchomość w Polsce, muszą uzyskać zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wymóg uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia dotyczy nabycia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Nie dotyczy natomiast spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zezwolenie nie jest konieczne w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Minister SWiA wydaje zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca za zgodą ministra obrony narodowej, a w wypadku nieruchomości rolnej również za zgodą ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia minister SWiA musi sprawdzić, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz czy będzie zgodne z interesem państwa. W zezwoleniu mogą być określone specjalne warunki, od których spełnienia będzie zależała możliwość nabycia nieruchomości. Zezwolenie jest ważne rok od dnia wydania. Po upływie tego terminu należy od nowa podjąć postępowanie w celu jego uzyskania.