Z nowym rokiem wszedł w życie kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, określany mianem pakietu przyjazne prawo. To kolejna seria regulacji mających ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej.
W poprzednich latach wprowadzono m.in. pakiety „100 zmian dla firm”, „Konstytucja biznesu”, „Pakiet MSP”. Oto najważniejsze rozwiązania, które zawarto w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
Prawo do popełnienia błędu. Jeśli jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), to nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Przy czym prawo to będzie obowiązywać przez rok od podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności). Przewidziane są pewne ograniczenia, np. w razie kolejnego naruszenia czy w przypadku rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa.