Z nowym rokiem wszedł w życie kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, określany mianem pakietu przyjazne prawo. To kolejna seria regulacji mających ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej.
Tygodnik Gazeta Prawna / Dziennik Gazeta Prawna
W poprzednich latach wprowadzono m.in. pakiety „100 zmian dla firm”, „Konstytucja biznesu”, „Pakiet MSP”. Oto najważniejsze rozwiązania, które zawarto w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
Prawo do popełnienia błędu. Jeśli jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), to nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Przy czym prawo to będzie obowiązywać przez rok od podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności). Przewidziane są pewne ograniczenia, np. w razie kolejnego naruszenia czy w przypadku rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa.
Objęcie jednoosobowych przedsiębiorców ochroną konsumencką. Ponad 2,3 mln drobnych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG zyska od czerwca takie same prawa w relacjach z innymi przedsiębiorcami jak konsumenci. Dotyczy to m.in. rękojmi za wady, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, stosowania niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Ochrona konsumencka obowiązuje w zakresie tych umów, które nie mają dla danego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał np. takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności) – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.
Rozszerzenie definicji rzemieślnika. Dotychczas rzemiosłem mogła się zajmować wyłącznie osoba fizyczna wykonująca działalność w oparciu o wpis do CEIDG. Od 1 stycznia może wybrać także inną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Rzemiosłem będzie mogła zajmować się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa.

>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W E-WYDANIU "TYGODNIKA GAZETA PRAWNA" <<<<<