Rzecznik MŚP będzie mógł brać udział w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. To kluczowa zmiana zawarta w projekcie nowelizacji ustawy rozszerzającej kompetencje ombudsmana przedsiębiorców.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało projekt, uważa, że decyzja o powołaniu rzecznika MŚP była bardzo dobra, o czym najlepiej świadczy fakt, że biznes zwraca się do niego w wielu sprawach. Sęk w tym, że rzecznik nie zawsze może pomóc. Warto więc rozszerzyć jego kompetencje. Dla drobnego biznesu najważniejsze może być umożliwienie udziału rzecznika w sprawach ubezpieczeniowych przed sądami. Przygotowane rozwiązanie zakłada, że będzie to możliwe wówczas, gdy stroną w takim postępowaniu będzie przedsiębiorca z sektora MŚP, który wyrazi zgodę na piśmie na udział rzecznika, oraz gdy ombudsman brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym omawiane postępowanie sądowe. Udział rzecznika w postępowaniu cywilnym odbywać się będzie na zasadach analogicznych do tych, które już dziś dotyczą prokuratora.
„Konieczność wprowadzenia omawianej kompetencji związana jest ze specyfiką tego typu postępowań cywilnych – choć uczestniczące w nich strony są sobie równe pod względem formalnym, to w większości przypadków przedsiębiorca znajduje się jednak na słabszej pozycji względem organów rentowych. W praktyce sprawy takie są ponadto swoistym «przedłużeniem» postępowań administracyjnych toczonych przed wyżej wymienionymi organami, w których to postępowaniach rzecznik, już na gruncie obowiązujących przepisów, może uczestniczyć” – wyjaśnia projektodawca.
Po wejściu w życie nowych rozwiązań rzecznik będzie mógł występować do organów i instytucji publicznych o udzielenie mu dostępu do akt i dokumentów spraw niezakończonych. Dziś jego dostęp do dokumentacji ograniczony jest do postępowań zakończonych. Wyjątkiem od zasady będą przypadki, gdy dokumentacja zawiera tajemnice prawnie chronione.
Kolejna korekta to zastąpienie występującego obecnie w ustawie sformułowania „pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej” jako jednego z zadań rzecznika określeniem „organizowanie mediacji”. To ostatnie jest pojęciem szerszym i zakłada m.in. możliwość zachęcania stron do ich podjęcia w ogóle oraz możliwość podejmowania dalej idących kroków, np. poprzez wskazanie proponowanej osoby mediatora.
„Zmiana pozwoli na wyraźne ugruntowanie kompetencji rzecznika w tym zakresie, przyznając mu istotną rolę w ramach systemu alternatywnego rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorcy – organy administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie powinno przyczynić się zatem do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów” – wyjaśnia sens korekty MPiT.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do komisji prawniczej