Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie i prawo do błędu przez pierwszy rok działalności przedsiębiorców MŚP - m.in. zakłada uchwalona w środę przez Sejm nowela ograniczająca obciążenia regulacyjne, tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Nowela to ok. 50 zmian w ponad 60 ustawach.

Za uchwaleniem nowelizacji było 406 posłów, nikt był przeciw, a 7 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Rządowa nowelizacja w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, to ok. 50 zmian w ponad 60 ustawach.

Jak powiedział podczas drugiego czytania projektu nowelizacji w Sejmie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa,"ministrowie wykonali ogromną pracę w swoich resortach, by wyszukać te przepisy, które ograniczaja prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce".

"Ta ustawa jest kolejną, która przekrojowo podchodzi (do problemu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce - PAP), bo jest przecież cały pakiet Konstytucja Biznesu, sto zmian dla firm, czy pakiet MŚP. Ten czwarty +puzel+, który dzisiaj dyskutujemy, to jest przykład takiego właśnie przekrojowego podejścia" - powiedział Ociepa.

Wiceminister podkreślił, że Pakiet Przyjazne Prawo jest efektem spotkań MPiT z przedsiębiorcami "po to, by usuwać bariery, na które oni zwracają uwagę". "Nie ma w tym nic złego, że tych zmian jest tak wiele i dotyczą tak wielu dzidzin życia, bo tak wielu dzidzin życia dotyczy przedsiębiorczość i aktywność gospodarcza obywateli" - podkreślił.

Jedno z najważniejszych rozwiązań nowelizacji to wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Jak tłumaczył wcześniej resort przedsiębiorczości i technologii, propozycja ta polega na odejściu od "restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu" (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).

Kolejne rozwiązanie to prawo do popełnienia błędu. Ta nowa instytucja w polskim systemie prawnym opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej "charakter nieintencjonalnych omyłek". Dzięki temu rozwiązaniu, jak wyjaśniło MPiT, przedsiębiorca - osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu ma dotyczyć tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Ma obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ochrona konsumencka dla firm z CEIDG, zgodnie z projektem, miałaby przysługiwać firmom z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami i obejmować tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Projekt umożliwia też przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej.

Inne wybrane rozwiązania przewidują rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy już pracujących w naszym kraju, a także ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Z kolei ułatwieniem w sukcesji przedsiębiorstw ma być wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG.

Podczas prac w Sejmie do projektu zgłoszono 9 poprawek, głównie doprecyzowujących zmieniane przepisy, m.in. porządkuje katalog podmiotów do których PKP będzie mogła bezprzetargowo dokonywać zbycia mienia i reguluje kwestie postępowań przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów związane z możliwością zawarcia ugody.

Podczas drugiego czytania zgłoszona została do niej 10. poprawka, zmieniająca ustawę o cenach prądu. Przedłuża ona do 13 sierpnia br. termin na składanie oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.