Właściciele znaków towarowych nie będą już ryzykowali ich utraty. Urząd Patentowy przed upływem okresu ochronnego sam przypomni o konieczności jego przedłużenia.
To jedna ze zmian zaproponowanych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Po tak długim okresie nie wszyscy pamiętają o przedłużeniu jego ochrony. Nawet tak znana marka jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez prawie dwa lata pozostawała bez ochrony. Prawo ochronne wygasło w 2003 r., a dopiero w 2005 r. WOŚP zgłosiła lekko zmodyfikowany znak.
Nowelizacja ma zapobiec takim sytuacjom. Na 6 miesięcy przed wygaśnięciem okresu ochronnego UP RP sam powiadomi o tym uprawnionych. Dzięki temu będą wiedzieli, że muszą opłacić kolejny okres. Uproszczona też zostanie procedura przedłużenia ochrony. Dzisiaj należy złożyć wniosek, którego rozpoznanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów będzie wystarczało samo wniesienie opłaty za kolejne 10 lat ochrony (400 zł za każdą z klas, o ile znak ma być chroniony w trzech klasach).
Na podobne ułatwienia będą też mogli liczyć uprawnieni z patentu czy prawa ochronnego na wzór przemysłowy. Tu jednak UP RP będzie informował o końcu okresu wyłącznie, gdy wcześniej o to zawnioskują. I w jednym, i w drugim przypadku lepiej jednak będzie również samemu pilnować terminów. Zgodnie z projektem nieotrzymanie informacji pozostanie bowiem bez wpływu na zachowanie terminu wniesienia opłaty na przedłużony okres ochronny.
Główny powód nowelizacji to wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Zmienia ona m.in. definicję znaku towarowego, rezygnując z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny.
„Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy” – można przeczytać w komunikacie prasowym po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu