Przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej przyjmuje nową definicję znaku towarowego.

Nie będzie on już musiał być przedstawiany w formie graficznej. Umożliwi to rejestrację np. dźwiękowych znaków towarowych. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość rejestrowania przez Urząd Patentowy RP znaków towarowych gwarancyjnych oraz konstytuuje nowe przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego ze wspólnotowego znaku towarowego. Przewidziano również, że decyzje administracyjne będą doręczane przez urząd bezpośrednio uprawnionemu, a nie jak wcześniej – przez Biuro Międzynarodowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnych.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych