W Sejmie znajduje się rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej, który implementuje unijną dyrektywę mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Co się konkretnie zmieni?
ikona lupy />
Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii Taylor Wessing / DGP
Przede wszystkim ulegnie zmianie sama definicja znaku towarowego. Nie będzie już obowiązywał wymóg przedstawienia go w formie graficznej. Tym samym zwiększy się swoboda przedsiębiorców w zakresie zastrzegania różnych oznaczeń. Ma to stanowić odpowiedź na coraz szersze wykorzystanie nowych technologii w obrocie gospodarczym oraz na zwiększone możliwości komercjalizacji różnego rodzaju usług i towarów. Tym niemniej, zgłaszany znak będzie musiał nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.
Zmienią się również regulacje dotyczące bezwzględnych przeszkód do rejestracji znaku towarowego. Obejmują one oznaczenia stanowiące symbole – w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Rządowy projekt nowelizacji dodaje w tym zakresie zastrzeżenie, że przeszkoda do zarejestrowania będzie dotyczyć wyłącznie tych oznaczeń, które zawierają elementy o wysokiej wartości symbolicznej.
Kolejnym praktycznym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie zmiana mechanizmu przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Po zmianach wystarczy samo wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony. Nie będzie już potrzeby składania wniosku i wydawania przez Urząd Patentowy odrębnej decyzji – jak ma to miejsce obecnie. Wspomniane udogodnienie uzupełnia wprowadzenie obowiązku informowania uprawnionych przez Urząd Patentowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony – nie później niż sześć miesięcy przed upływem poprzedniego okresu. Należy również podkreślić, że nowe przepisy zliberalizują przenoszenie praw ochronnych na znaki towarowe w odniesieniu do części towarów.