Wpis danych osób reprezentujących przedsiębiorcę do systemu CEIDG wyeliminuje konieczność posługiwania się papierowymi upoważnieniami. Urzędnik nie będzie mógł ich żądać w razie wszczęcia postępowania administracyjnego.
Od 2011 r. przedsiębiorca ma możliwość wpisania do CEIDG informacji o ustanowionym pełnomocniku. Tyle że do tej pory wskazanie pełnomocnika we wpisie w działaniach przed organami administracji publicznej przynosiło zasadniczo jedynie pozytywne skutki finansowe. W praktyce powodowało bowiem zwolnienie z opłaty skarbowej od przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa. Zaś od 30 kwietnia br. przedsiębiorca będzie miał z dokonanego wpisu dodatkowe korzyści. Otóż opublikowanie pełnomocnictwa w CEIDG będzie skutkować brakiem obowiązku posługiwania się odrębnym, papierowym dokumentem to potwierdzającym w sprawach przed organami administracji publicznej.
Pełnomocnictwo dla mobilnych
Z danych zgromadzonych w CEIDG wynika, że z możliwości uwidocznienia w systemie informacji o udzielonym pełnomocnictwie korzystało dotychczas ogółem blisko 8,5 proc. z ok. 2,5 mln aktywnych przedsiębiorców. Jak pisze w uzasadnieniu resort rozwoju, praktyka wskazywała na potrzebę rozszerzenia funkcjonalności CEIDG w zakresie elektronicznego udzielania pełnomocnictwa, które publikowane jest przez przedsiębiorcę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. I tak się stanie. Po 30 kwietnia za pomocą systemu CEIDG ma być możliwe szybkie i sprawne opublikowanie udzielonego pełnomocnictwa.
Ta figurująca w systemie informacja będzie stanowić pełną alternatywę dla występujących powszechnie w obrocie prawnym i gospodarczym tradycyjnych pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej. Inaczej mówiąc, nie trzeba będzie już każdorazowo posługiwać się papierowym dokumentem. Narzędzie to ma przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym i gospodarczym, w szczególności przy podejmowaniu działań na odległość. Potwierdzeniem tego jest brzmienie art. 41 u.c.e.i.d.g.: „W zakresie, w jakim umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało opublikowane w CEIDG, do wykazania przed organami administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się art. 33 par. 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego”. Przepis ten zaś stanowi, że pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Wpis prokurenta
Artykuł 38 ust. 1 u.c.e.i.d.g. pozwoli przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG nie tylko informację o swoim pełnomocniku, ale również o prokurencie. Wpis prokurenta to nowość wprowadzona przez u.c.e.i.d.g. Żeby to jednak było możliwe, znowelizowano także przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.; dalej: k.c.), który w art. 1011 – art. 1018 reguluje prokurę. Z kolei tę zmianę wprowadziła ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
W myśl zmienionego art. 1011 par. 1 k.c. prokura jest „pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEIDG albo do rejestru przedsiębiorców KRS, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.
Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo z KRS, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy (art. 1097 par. 2 k.c.). Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do CEIDG albo KRS (art. 1098 par. 1 k.c.).
Jakie dane o pełnomocniku lub prokurencie należy podać do publikacji w CEIDG, określa art. 38 ust. 2 u.c.e.i.d.g. [schemat] Publikacja niektórych danych (takich jak PESEL lub NIP pełnomocnika lub prokurenta oraz data urodzenia) następować będzie za ich zgodą wyrażoną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, z wykorzystaniem formularza elektronicznego.
Oświadczenie o przyjęciu
Wraz z wnioskiem o opublikowanie za pośrednictwem CEIDG informacji o pełnomocniku lub prokurencie przedsiębiorca będzie składał oświadczenie, że osoby te przyjęły odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. Takiego obowiązku nie przewidywała u.s.d.g. Oświadczenie składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Powinno w treści zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastąpi pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku lub prokurencie następować będzie na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta składany w sposób określony dla rejestracji firmy (art. 8 ust. 1). Oznacza to usunięcie danych z CEIDG.
Wpisy pełnomocnika lub prokurenta do CEIDG nie będą brane pod uwagę, gdy postępowanie toczyć się będzie na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) lub ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.).
Luka w formularzu
Na stronie CEIDG pojawił się projekt formularza wpisu do rejestru, który będzie obowiązywał po wejściu w życie u.c.e.i.d.g. (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;3f4a33c0-07ce-4056-ac8a-2361cb4a3fc1). Niestety we wzorze tym brakuje odpowiedniej pozycji na zgłoszenie prokurenta. Zatem formularz musi być zmieniony, gdyż nie jest zgodny z przepisami u.c.e.i.d.g. i k.c.
Jakie dane przygotować do wpisu
Informacja w CEIDG o pełnomocniku lub prokurencie zawierać będzie:
1. imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;
2. numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
3. datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
5. informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;
6. adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;
7. dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane;
8. zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;
9. datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.
W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną ww. informacja zawierać będzie firmę pełnomocnika, numer KRS, adres siedziby oraz dane, o których mowa w punktach 4 i 6–9.