Wysyłanie SMS to nowy kanał kontaktu z firmami. Wystarczy, że przedsiębiorca wpisze do rejestru numer telefonu komórkowego.
W przeciwieństwie do u.s.d.g. – w ustawie o CEIDG uregulowano już czas przechowywania danych o przedsiębiorcy wykreślonych z tego rejestru. Termin ten określono na 10 lat. Ten stosunkowo długi okres przechowywania i udostępniania danych uzasadnia się koniecznością umożliwienia identyfikacji byłych przedsiębiorców, np. w celu dochodzenia od nich roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uznano, że właśnie taki czas uwzględnia termin przedawnienia roszczeń oraz okres rozpatrywania sporów przez sądy, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Przesyłane komunikaty
Nowością jest też utworzenie nowego kanału komunikacji z przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG: za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej wysyłanej na telefon komórkowy (możliwość tę zapisano w art. 43 ust. 3 u.c.e.i.d.g.). Przedsiębiorca, który będzie chciał taką drogą otrzymywać ważne informacje, będzie musiał podać w formularzu CEIDG-1 w rubryce „dane kontaktowe” numer swojego telefonu. Na ten numer będą przesyłane informacje o zmianie danych wpisowych oraz komunikaty, np. o zbliżającym się upływie terminu zawieszenia. Pozwoli to przedsiębiorcy na podjęcie odpowiednich działań w zakresie zarządzania swoim wpisem. Artykuł 43 ust. 3 u.c.e.i.d.g. określa, jakie informacje będzie mógł przedsiębiorca otrzymywać za pomocą SMS.
Tak jak do tej pory obowiązywać będzie zasada, że dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do nich. Powielono także regułę, że CEIDG udostępnia zawarte w niej dane, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych (tj. adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej, numeru telefonu), o ile osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu. Dane będą upowszechniane niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dokonania wpisu.
Dane o formach reglamentacji
CEIDG, tak jak dotychczas, udostępniać będzie informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach na temat uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji (licencji lub zezwolenia), a także wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru. W celu weryfikacji ww. informacji CEIDG będzie korzystał z danych udostępnianych przez KRS. I sam będzie umożliwiał wgląd w te dane. Wspomniane informacje, tak jak dotychczas, będą przekazywane przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy.
Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazywać będą informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępniać zaś będzie te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania.
Wydawanie zaświadczeń
Artykuł 46 u.c.e.i.d.g. powiela dotychczasowe przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Takie dokumenty (podobnie jak do tej pory) będą wystawiane dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Będą miały postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. O zaświadczenie będzie mógł wystąpić jedynie przedsiębiorca, którego te dane dotyczą, lub osoby uprawnione. Nie zmieniło się uprawnienie występowania do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie ww. wydruku. Potwierdzenie to nie będzie podlegało opłacie skarbowej.
Domniemanie prawdziwości
W art. 44 ust. 4 u.c.e.i.d.g. przyjęto założenie, że ww. dane i informacje udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych lub informacji ze stanem faktycznym każda osoba będzie miała obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ.
Komórkowe wiadomości
Informacje w komunikatach SMS (potwierdzenia, przypomnienia) mogą dotyczyć m.in.:
● daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany;
● wpisania informacji o zakazie prowadzenia działalności;
● sprostowania wpisu w CEIDG przedsiębiorcy;
● wpisania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
● udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia;
● udostępnienia w CEIDG informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.