Większość regulacji powtórzono z dotychczasowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Różnice są niewielkie, m.in. urzędy obowiązkowo będą musiały informować się o zauważonych niezgodnościach między danymi w różnych rejestrach.
Ustawa o CEIDIG zasadniczo powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru czy dokonywania sprostowań wpisów.
Przesłanki
Wśród przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez ministra przedsiębiorczości i technologii, w nowym stanie prawnym zniknęło „niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej”.
Jeżeli zaś przedsiębiorca faktycznie nie będzie prowadził firmy i nie zgłosi tego do CEIDG, to minister może zastosować kolejną przesłankę (znaną też u.s.d.g.), czyli stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Oprócz podanych powodów do wykreślenia z urzędu (tak jak dotychczas) dojdzie w razie:
● utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649);
● gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa. [przykład]
PRZYKŁAD
Skutki sądowego zakazu
Sąd rejonowy pozbawił przedsiębiorcę prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek na okres trzech lat. Orzeczenie to uprawomocni się w 2 maja 2018 r. Sąd niezwłocznie będzie musiał o tym powiadomić ministra przedsiębiorczości i technologii. Ten w drodze decyzji wykreśli skazanego przedsiębiorcę z CEIDG z urzędu.
Zdaniem mecenasa Mateusza Medyńskiego o wpisie dokonanym z naruszeniem prawa możemy mówić w szczególności w sytuacji, jeżeli został on dokonany z naruszeniem warunków określonych w art. 5, który określa, jakie dane powinny zostać zamieszczone w CEIDG. Inną sytuacją, w której będziemy mieli do czynienia z naruszeniem prawa, będzie wpis dokonany niezgodnie z wnioskiem. Nadto niezgodny z prawem będzie wpis, odnośnie do którego przedsiębiorca nie będzie aktualizował danych, także tych informacyjnych. Według ustawy wykreśleniu podlega także wpis, który w ogóle nie powinien był zostać dokonany, ponieważ na moment jego dokonywania nie było dopuszczalne dokonanie wpisu, a więc złożony wniosek o wpis był niepoprawny w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy. Chodzi tu np. o sytuację, gdy do wniosku nie dołączono oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości czy kiedy wniosek złożyła osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, a organ dokonujący wpisu tych okoliczności nie zauważył i wpisu mimo to dokonał.
Termin
Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nastąpi (tak jak do tej pory) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia:
● zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
● wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
W art. 32 ustawy o CEIDG, tak jak dotychczas w art. 35 u.s.d.g., przewidziano procedurę w razie, gdy minister przedsiębiorczości i technologii poweźmie informację o wpisie niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy lub o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej w rejestrze. Pozostawiono przy tym uprawnienia osoby, której faktycznie przysługuje tytuł prawny. Będzie ona mogła po udokumentowaniu tytułu wystąpić do ww. ministra, by dane te były publikowane w CEIDG. W tej sprawie minister będzie orzekał w drodze decyzji.
Informacje o błędach
O spójność informacji w rejestrze bardziej niż do tej pory dbać będą również same urzędy. Jeżeli podmioty publiczne prowadzące inne rejestry publiczne stwierdzą, że dane – jakie w nich posiadają – są niespójne z ewidencją, będą musiały o tym obowiązkowo poinformować CEIDG.
Tak wynika z art. 34 ust. 2 ustawy o CEIDG, który nakłada na podmioty publiczne prowadzące rejestry publiczne obowiązek informowania CEIDG o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i in formacji zawartych w CEIDG z danymi i informacjami wynikającymi z danego rejestru publicznego. Dotychczas tego typu podmioty mogły informować o niespójności danych, ale nie musiały tego robić. Z kolei w art. 34 ust. 3 ustawy wskazano (podobnie jak w dotychczasowym art. 35 ust. 5 u.s.d.g.), że w przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego w tej sprawie wniosku na skutek przekształcania tego pisma przez organ gminy, ten niezwłocznie ponownie go przekształca na prośbę zainteresowanego (z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu).
Zmiany z urzędu
Za to w ogóle nie zmieniły się przesłanki dokonywania przez ministra przedsiębiorczości i technologii sprostowania wpisu w rejestrze.
I tak minister będzie dokonywał sprostowań, jeżeli wpis:
● zawiera oczywiste błędy lub
● jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy, lub
● jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych. Prostowanie odbywać się będzie w drodze postanowienia.
Informacja pójdzie w świat
Minister przedsiębiorczości i technologii będzie miał obowiązek przekazania drogą elektroniczną informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG lub o sprostowaniu jego wpisu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organowi koncesyjnemu, organu prowadzącemu rejestr działalności regulowanej, organowi właściwemu ds. zezwoleń. Szef resortu musi poinformować o zmianach właściwe instytucje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG lub sprostowaniu jego wpisu.
Do ustawy o CEIDG przeniesione zostało też dotychczasowe rozwiązanie, że minister przedsiębiorczości i technologii doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG wyłącznie na adres do doręczeń wpisany do tego rejestru. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu do CEIDG o zmianie adresu doręczeń – doręczenie pisma na dotychczasowy adres ma skutek prawny.