"Jednocześnie, niezależnie od podjęcia działań ukierunkowanych na wprowadzenie wspomnianych zmian prawnych, KNF przygotowuje rekomendację dotyczącą współpracy banków i zakładów ubezpieczeń, która poddana zostanie konsultacjom ze środowiskiem bankowym i ubezpieczeniowym. Uchwalenia tej rekomendacji należy spodziewać się na jesieni 2012 roku" - napisał Jakubiak w liście do banków i ubezpieczycieli.

Jakubiak napisał także, że KNF rozważy podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych nakładających na banki obowiązek ujawniania klientom prowizji pobieranych z tytułu ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie kredytu. KNF stoi na stanowisku, że należy dokonać czytelnego podziału ról przypisanych poszczególnym podmiotom biorącym udział w bancassurance.

"Bank powinien działać albo jako agent ubezpieczeniowy i wówczas pobierać prowizję z tytułu pozyskiwania dla zakładów ubezpieczeń klientów, albo jako ubezpieczający, którego rolą jest jedynie organizowanie ochrony ubezpieczeniowej, a ewentualne korzyści wynikają z faktu posiadania przez kredytobiorców takiej ochrony. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów" - podano w liście.

Przewodniczący oczekuje także, że banki i ubezpieczyciele do 31 marca prześlą do KNF informacje o sposobie i terminie wyeliminowania nieprawidłowości, związanych ze świadczeniem usług bancassurance.