Dochody określono na na poziomie 292 mld 813,0 mln zł i wydatki 327 mld 813,0 mln zł

Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 4 mld 533,9 mln zł.

Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4,0 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów wynosi 3,1 proc.

W projekcie podniesiono prognozę dochodów z dywidend do 4 mld 153 mln zł z 2 mld 153 mln zł zapisanych w projekcie przyjętym wstępnie w maju br.

Przychody z prywatyzacji pozostały na niezmienionym poziomie i mają wynieść w 2012 roku 10 mld zł wobec 15 mld zł planowanych na ten rok.

W projekcie budżetu nadal zakłada się, że w przyszłym roku w państwowej sferze budżetowej nie będzie wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 tys. 624 zł.

Zgodnie z projektem upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszą wydatki. Resort finansów ma również upoważnienie do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których pozyskane środki pomniejszą rozchody.