Dochody określono na poziomie 292 mld 813,0 mln zł, a wydatki - 327 mld 813,0 mln zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 4 mld 533,9 mln zł.

Inflacja: 2,8 proc.

Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4,0 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów wynosi 3,1 proc.

Sfera budżetowa bez wzrostu wynagrodzeń

W projekcie budżetu nadal zakłada się, że w przyszłym roku w państwowej sferze budżetowej nie będzie wzrostu wynagrodzeń. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3624 zł.

Rząd kładzie rękę na dywidendzie

W projekcie skierowanym przez MF na posiedzenie rządu podniesiono prognozę dochodów z dywidend do 4 mld 153 mln zł z 2 mld 153 mln zł zapisanych w projekcie przyjętym wstępnie w maju.

Przychody z prywatyzacji pozostały na niezmienionym poziomie i mają wynieść w 2012 roku 10 mld zł wobec 15 mld zł planowanych na ten rok.

Zgodnie z projektem upoważnia się ministra finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszą wydatki.

Resort finansów ma również upoważnienie do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których pozyskane środki pomniejszą rozchody.

Wzrost długu publicznego z 52,8 do 53,8 proc. PKB

Z uzasadnienia do projektu budżetu skierowanego na posiedzenie rządu wynika, że dług publiczny w relacji do PKB w 2011 roku wzrośnie do 53,8 proc. z 52,8 proc. w roku ubiegłym, zaś w 2012 roku zacznie się obniżać i wyniesie 51,7 proc.

W poprzednich prognozach zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 resort finansów spodziewał się, że w tym roku dług publiczny wyniesie 52,7 proc. PKB, w 2012 będzie to 51,9 proc. PKB.

W ostatnią środę minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że maksymalny deficyt zapisany w projekcie nie zmieni się. Dodał, że nieco wyższy, niż prognozowano będzie poziom długu publicznego do PKB. "Jeśli chodzi o relację długu do PKB na przyszły rok, to ona będzie leciutko wyższa, niż przewidywaliśmy. Wynika to z osłabienia złotego i to uwzględnimy. Innych znaczących różnic - zresztą ta różnica też nie będzie znacząca - w projekcie budżetu ani w strategii nie będzie" - zaznaczył minister finansów.

Wzrost PKB o 4 proc.

Rostowski dodał, że ministerstwo nie zmienia też założeń co do przyszłorocznego wzrostu PKB (4 proc.). "Budżet jest na tyle konserwatywny, że nawet trochę niższy wzrost w przyszłym roku nie wpłynąłby na projekcję deficytu budżetowego, szczególnie że przewidujemy obecnie, iż wynik na ten rok będzie lepszy, niż przewidywaliśmy wcześniej" - dodał szef resortu finansów.

Zgodnie z konstytucją rząd musi wysłać projekt do Sejmu do końca września. Zasada ta obowiązuje także w latach wyborczych. W takiej sytuacji wraz z zakończeniem kadencji Sejmu projekt trafia do kosza - według tzw. zasady dyskontynuacji - a nowy rząd przyjmuje projekt budżetu przygotowany przez poprzedni rząd i ponownie kieruje go do Sejmu, a następnie wprowadza korekty w formie autopoprawek.

Konstytucja stanowi, że jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Rząd zajmie się także sprawozdaniem z realizacji w roku 2010 programu wieloletniego pod nazwą "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".

Rada Ministrów rozpatrzy również projekt wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem, w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną tym instalacjom liczbą uprawnień do emisji.(PAP)

mrr/ mok/ jra/