● Jakie możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej ma dziś przedsiębiorca, który planuje inwestycję?

– Od lipca 2009 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z kredytu technologicznego (w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Działanie polega na wsparciu inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Nie mniej jednak wypłata premii technologicznej jest uzależniona od osiągniętej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej potwierdzonej zapłaconymi fakturami. W praktyce wymóg ten może stanowić główną barierę w korzystaniu z kredytu i sprawia, że kredyt technologiczny jest mniej atrakcyjny niż dotacje inwestycyjne. W dobie kryzysu firmy mogą mieć też problem z osiągnięciem odpowiednio wysokiej sprzedaży. Z tego powodu Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 116, poz.730) i planuje się, aby wymóg ten został zniesiony.

● Skoro kredyt technologiczny jest trudno dostępny, na jakie wsparcie z Unii Europejskiej może liczyć przedsiębiorca?

– Spośród działań w ramach programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007 – 2013, polecamy przede wszystkim Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – wsparcie na inwestycje o charakterze innowacyjnym. Na szczególną uwagę zasługują również działania 4.2 i 1.4/4.1 PO IG. Działanie 4.2 PO IG dotyczy Działań w sferze badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (B+R) oraz wsparcia na wzornictwo przemysłowe, natomiast Działania 1.4 i 4.1 dotyczą wsparcia projektów celowych a następnie wdrożeń wyników tych prac.

Spośród wielu innych działań, w ramach których beneficjentami wsparcia mogą być również przedsiębiorcy, na uwagę zasługuje także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. W ramach tego priorytetu o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy planują realizować inwestycje w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Przedsiębiorcy mogą też szukać wsparcia na inwestycje także w swoich regionach – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) wdrażanych w poszczególnych województwach. Zakres wsparcia oraz numery działań skierowanych do przedsiębiorstw różnią się w zależności od danego Regionalnego Programu Operacyjnego.

● Czy biznes ma dostęp do pieniędzy na finansowanie projektów unijnych? Jakie rundy aplikacyjne ruszą w najbliższych tygodniach?

– Jesienią 2009 r. planowane jest uruchomienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pod koniec września rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działań 4.2 i 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, a pod koniec października w ramach Działania 8.1 – Wsparcie dla nowych firm w obszarze e-biznesu. Kilka dni później – 1 listopada – ruszy nabór wniosków w ramach działania 1.4/4.1 – Wsparcie projektów celowych i wdrożenie wyników prac B+R. Warto złożyć wniosek i starać się o dotacje unijne.