● Czy obowiązujące przepisy sprzyjają inwestycjom mającym na celu wytwarzanie energii z biomasy?

– Nie sposób uznać, że obowiązujące prawo kompleksowo wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), w tym również te, które wykorzystują biomasę. Jest to zaskakujące, gdyż badania przeprowadzone w Polsce od dawna wskazują na ogromny potencjał polskiego rynku biomasy. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wychodzi też naprzeciw podstawowym założeniom krajowej polityki energetycznej. Co prawda, w ostatnich latach pojawiły się przepisy, które pomagają inwestorom w OZE, ale nie są one wystarczające. Krokiem milowym było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. świadectw pochodzenia. Instytucja ta wymusza na przedsiębiorstwach produkujących energię uzyskanie i przedstawienie do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii wytworzonej w OZE. Jednakże nie ma przepisów, które bezpośrednio wspierałyby sam proces inwestycyjny. Skomplikowane i niejasne prawo budowlane oraz przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie pozwalają na szybką realizację wielu potrzebnych inwestycji w OZE. Komisja Europejska dąży natomiast do zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym państw członkowskich. Brak odpowiednich przepisów ułatwiających inwestycje w tym zakresie będzie utrudniał Polsce wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przez Komisję Europejską.

● Czy w Polsce istnieją dobre warunki do rozwoju energetyki bazującej na biomasie?

– Polska posiada optymalne warunki dla rozwoju inwestycji w zakresie energii pozyskiwanej z biomasy. W latach 2002–2006 nastąpił czterokrotny wzrost wykorzystywania biomasy w produkcji energii. Eksperci prognozują dalszy dynamiczny rozwój tej branży. Polski rynek energii odnawialnej jest bardzo perspektywiczny, ale nie jest dobrze zagospodarowany. O tym może świadczyć choćby wzrost zainteresowania nim ze strony inwestorów zagranicznych. Nic w tym dziwnego, gdyż inwestycje w OZE są opłacalne pod wieloma względami. Poza oczywistymi korzyściami dla ochrony środowiska naturalnego istnieje jeszcze wiele innych pozytywów – nowe miejsca pracy, rozwój nowych technologii, czy też wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Opłacalność inwestycji w produkcję energii z biomasy w Polsce wynika z powszechnej dostępności produktu. Na mniej urodzajnych lub skażonych glebach, które nie mogą być wykorzystywane do produkcji żywności, można tworzyć specjalne uprawy energetyczne, czyli uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji energii, np. wierzby wiciowej, traw wieloletnich.

● Gdzie i dlaczego taka energetyka może się rozwijać?

– Produkcja energii z biomasy rozwija się przede wszystkim na terenach rolniczych, tam bowiem istnieje najłatwiejszy dostęp do surowca. Zagraniczne przykłady wskazują ponadto, że właśnie rolnictwo jest największym odbiorcą energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.