Brak jasnej definicji przewagi kontraktowej w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi nie wpłynie pozytywnie na pewność obrotu – uważa Krajowa Rada Sądownictwa.
Chodzi o projekt, który ma wyeliminować zjawisko opłat półkowych. Rada, choć generalnie pozytywnie odniosła się do kierunku zaproponowanych rozwiązań, to jednak zwróciła uwagę na pewne ich mankamenty. W przedstawionej opinii zwraca uwagę m.in. na fakt, że w projektowanej definicji przewagi kontraktowej pojawiają się tak niedookreślone terminy, jak „znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym” czy „istotny interes drugiej strony”. Co więcej, projekt zawiera otwarty katalog praktyk, które uznano za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. To wszystko zaś powoduje, że przedsiębiorca tak naprawdę nie będzie mógł być pewny, czy jego działania są wykorzystaniem przewagi kontraktowej, czy też nie.
Zarzut uznaniowości KRS stawia też przepisom mówiącym o tym, kiedy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na hipermarket karę i w jakiej wysokości. „Należy przy tym mieć na uwadze, że nałożona przez prezesa urzędu kara, ze względu na wysokość, może być bardzo dolegliwa dla przedsiębiorcy i w niektórych sytuacjach faktycznych nieproporcjonalna do zawinienia, szczególnie że w projekcie ustawy przewidziano wymierzanie kary pieniężnej również za nieumyślne naruszenia zakazów ustawy” – podkreślono w opinii.
Rada zwraca również uwagę, jakie niebezpieczeństwo niesie wprowadzenie w życie rozwiązania, zgodnie z którym prezes UOKiK będzie publikował na stronie internetowej urzędu w całości treść decyzji jeszcze przed ich uprawomocnieniem. KRS uważa, że nie jest to potrzebne do skutecznego informowania społeczeństwa o działaniach urzędu i może naruszać dobre imię przedsiębiorcy.
Etap legislacyjny
Projekt w pracach komisji