Staram się o przyznanie premii na start w wysokości 100 tys. zł za przejęcie gospodarstwa rolnego jako młody rolnik. Nie mam jednak wykształcenia rolniczego (ukończyłem liceum). Czy w związku z tym muszę skończyć odpowiednią szkołę, bym mógł otrzymać dofinansowanie – pyta pan Jakub.
Reklama
Młodym rolnikiem jest osoba, która nie ukończyła 40. roku życia i rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, które przejęła nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o premię. Jeśli chodzi o wiek, to uznaje się, że osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat, spełniają warunek „młodego rolnika”. W tym roku wparcie uzyskają także ci, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Młody rolnik musi mieć także odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia (potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem) lub staż pracy w rolnictwie.
Jeśli przyszły rolnik nie spełnia tych kryteriów, może dopełnić je później – w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Termin nie może być wydłużony. Rolnik, który nie uzupełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić premię z odsetkami.
Za kwalifikacje rolnicze uznawane jest wykształcenie rolnicze (wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe), wykształcenie wyższe nierolnicze uzupełnione 3-letnim stażem pracy w rolnictwie lub średnie co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, tytuł zawodowy oraz tytuł wykwalifikowanego robotnika lub mistrza w zawodzie rolniczym wraz z 3-letnim stażem pracy w rolnictwie lub inne wykształcenie z co najmniej 5-letnim stażem w rolnictwie.
Nie ma już naboru do szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe rolnicze. Za to uznawany jest kwalifikacyjny kurs zawodowy. Wystarczy, że osoba mająca wykształcenie średnie zrobi taki kurs i ukończy go egzaminem, a dostanie dyplom potwierdzający jej kwalifikacje rolnicze. Zawód technik rolnik podzielony jest na dwie kwalifikacje: prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Pan Jakub może też podjąć naukę w szkole policealnej, np. w zawodzie technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii, ale w tym ostatnim przypadku trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Uwaga
Wypłata 100 tys. zł nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu biznesplanu – pozostałe 20 proc. Premię na rozpoczęcie działalności rolniczej trzeba przeznaczyć na konkretny cel wskazany w programie
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 982 ze zm.).