Fatalne doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że Komisja Nadzoru Finansowego musi mieć większe uprawnienia. Zgodził się z tym wczoraj rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy – Prawo bankowe.
Co się zmieni? Przede wszystkim, jak poinformowało nas Centrum Informacyjne Rządu, KNF będzie mogła zlecać ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Teraz jest bowiem tak, że badanie może być zainicjowane przez sam podmiot nadzorowany. Komisja nie ma uprawnień do jej zlecenia nawet wówczas, gdy istnieje ryzyko, że przedłożona wycena została przygotowana nierzetelnie, a tym samym nie wskazuje rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia.
Zmiana ta powinna przynieść bardzo wymierny i potrzebny efekt, bo przedsiębiorcy nie będą już mogli manipulować danymi w celu pomniejszenia tworzonej rezerwy.
Komisja będzie mogła natomiast zobowiązać podmiot rynku finansowego do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń. Jeśli potwierdzą się zastrzeżenia urzędników – koszt badania poniesie przedsiębiorca. Jeżeli natomiast uwagi nie znajdą pokrycia w rzeczywistości, zapłaci komisja.
Przyjęty przez rząd projekt przewiduje również rozszerzenie katalogu przesłanek, po których wystąpieniu KNF może powołać zarząd komisaryczny w banku. Obecnie jest to możliwe jedynie wówczas, gdy zarząd nie przekaże programu postępowania naprawczego lub będzie nieskuteczny w jego realizacji. Rada Ministrów zaś chce, aby komisarz mógł zostać powołany również wtedy, gdy wystąpi groźba zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów