PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Choć praca etatowa jest źródłem stabilizacji i gwarancją uzyskiwania comiesięcznych dochodów, wielu marzy o własnej firmie. Któż nie chciałby sam sobie być szefem? Najważniejsze są pierwsze kroki. Dlatego podpowiadamy, jak właściwie postępować na początkowym etapie prowadzenia biznesu.
Czy założenie działalności wiąże się z kosztami
Zamierzam otworzyć sklep internetowy – mówi pani Agnieszka. – W jaki sposób mam złożyć wniosek? Czy dużo mnie to będzie kosztowało – pyta.
NIE
Pytanie czytelniczki wskazuje, że zamierza prowadzić biznes w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty takiej inicjatywy są ograniczone do minimum. Po stworzeniu biznesplanu należy zarejestrować działalność. Procedura została znacznie uproszczona i obecnie wystarczy złożyć bezpłatny wniosek w formie elektronicznej. Aby to zrobić, należy wejść na stronę firma.gov.pl. Oprócz wniosku o nadanie numeru REGON czytelniczka będzie zobowiązana podać dane wymagane przez ZUS i urząd skarbowy. Pani Agnieszka uniknie tym samym osobistej wizyty w tych instytucjach. Koszty na początkowym etapie mogą się wiązać co najwyżej z założeniem rachunku bankowego i zakupem firmowej pieczątki.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Czy dotację unijną trzeba będzie oddać
Marzę o własnym salonie fryzjerskim – pisze pani Karolina. – Jako bezrobotna mogę otrzymać środki na rozpoczęcie działalności. W urzędzie pracy poinformowano mnie, że pieniędzy nie trzeba zwracać. Jednak moja znajoma musiała oddać uzyskaną kwotę. Czy pomoc pieniężna podlega zwrotowi – pyta czytelniczka.
NIE
Co do zasady wsparcie przekazane przez urząd pracy nie podlega zwrotowi. Wystarczy w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu dotacji wciąż prowadzić działalność gospodarczą. Beneficjenci powinni po upływie roku przedstawić dokumentację , która to potwierdzi Ci, którzy tego nie wykażą, zostaną zobowiązani do zwrotu środków. Warunkiem zatrzymania pieniędzy jest ich wydatkowanie na cele związane z prowadzonym biznesem. Ponadto w okresie 12 miesięcy od otrzymania wsparcia nie wolno podjąć innego zatrudnienia ani zawiesić działalności.
Podstawa prawna
Par. 6, par. 7, par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2012 r., w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1041).
Czy istnieją korzyści z płacenia VAT
Wiem, że przychód, który będę osiągał, pozwala na uniknięcie płacenia VAT – mówi pan Bartłomiej. – Czy osiągnę korzyści, gdy zarejestruję się jako podatnik – pyta czytelnik.
TAK
Decyzja o tym, czy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, należy do przedsiębiorcy, którego obrót w skali roku nie przekracza 150 tysięcy złotych. Główną zaletą bycia VAT-owcem jest większa konkurencyjność na rynku. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego. Zasady odprowadzania daniny będą miały bezpośredni wpływ na cenę usług oferowanych przez czytelnika. Wielu potencjalnych kontrahentów uzależnia nawiązanie współpracy od tego, czy przedsiębiorca zarejestrował się jako podatnik VAT. Z drugiej strony, jeśli oferta pana Bartłomieja jest skierowana do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to warto zastanowić się nad skorzystaniem ze zwolnienia od opłacania podatku. Taka decyzja znacznie ograniczy obowiązki ewidencyjne.
Podstawa prawna
Art. 113 ust. 1 utawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy preferencyjne składki ZUS są dla wszystkich
Mój pierwszy biznes nie wypalił – mówi pan Jacek. – Straciłem sporo pieniędzy i musiałem sprzedać lokal i cały asortyment. Minęły trzy lata, a ja mam nowy pomysł na działalność. Czy będą mi przysługiwały ulgowe stawki składek odprowadzanych do ZUS – pyta.
NIE
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej przez pierwsze 24 miesiące, mają prawo opłacać składki emerytalno-rentowe w obniżonej wysokości. Podstawę wymiaru może stanowić kwota w wysokości jedynie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Trzeba jednak wiedzieć, że wskazany przywilej nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Z ulgi nie skorzystają osoby, które prowadziły działalność w ciągu ostatnich pięciu lat. Aby korzystać z preferencyjnych składek, pan Jacek powinien zatem odczekać jeszcze dwa lata. Warto wiedzieć, że na ulgę nie mogą liczyć także osoby, które będą wykonywały w ramach działalności czynności dla swego byłego pracodawcy.
Podstawa prawna
Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Czy zawieszenie pracy firmy daje pewne korzyści
Kilka miesięcy temu zacząłem prowadzić sklep ze sprzętem komputerowym – mówi pan Mariusz. – Sytuacja rodzinna zmusza mnie do zmiany miejsca zamieszkania. Czy na czas niezbędny do przeprowadzki i wynajęcia lokalu mogę wstrzymać wykonywanie działalności – pyta czytelnik.
TAK
Zawieszenie działalności gospodarczej polega na czasowym zaprzestaniu jej prowadzenia. Okres ten może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Decyzja o zawieszeniu przysługuje przedsiębiorcy posiadającemu wpis do CEIDG, który nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. We wniosku, który można złożyć elektronicznie, trzeba wskazać datę zawieszenia i wznowienia działalności. Wówczas przedsiębiorca nie będzie musiał odprowadzać składek do ZUS. Generalnie nie istnieje też obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania deklaracji VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca osiągnął przychód. Ale uwaga! W okresie zawieszenia działalności nie wolno sprzedawać towarów ani wystawiać faktur i rachunków. Przychody można czerpać jedynie z czynności prowadzących do zachowania lub zabezpieczenia źródła zysku. Jako przykład można wymienić transakcje z późniejszym terminem zapłaty, raty lub odsetki bankowe. Nie radzimy zawieszać działalności w okresie roku od pobrania dotacji unijnej. Trzeba też zwrócić uwagę na 24-miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek do ZUS, który biegnie mimo zawieszenia działalności.
Podstawa prawna
Art. 14a ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Czy dziedziczę działalność po zmarłym ojcu
Przed śmiercią mój ojciec prowadził działalność gospodarczą – pisze pani Anna. – Tata pozostawił po sobie przedsiębiorstwo zatrudniające kilku pracowników. Czy jeśli jestem jedyną spadkobierczynią, to dziedziczę po ojcu wszystkie prawa do działalności – pyta czytelniczka.
NIE
Przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych podlega dziedziczeniu. Nie oznacza to jednak, że czytelniczka automatycznie uzyska prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie jak jej ojciec. Dziedziczeniu nie podlega wpis do ewidencji, numer NIP i REGON. Dlatego pani Anna powinna postarać się o założenie własnej działalności. W tym celu należy złożyć wniosek do CEIDG oraz uzyskać niezbędne zezwolenia. Dopiero wówczas będzie można kontynuować dzieło rodzica. Co do zasady umowy pracowników wygasają z dniem śmierci pracodawcy. Wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia to obowiązek spadkobierców.
Podstawa prawna
Art. 632 par. 1, par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Czy istnieją działalności, które wymagają zezwoleń
Mam wszystko, co potrzebne, aby otworzyć sklep monopolowy – mówi pan Piotr. – Dysponuję lokalem usługowym w centrum miasta, a w pobliżu nie ma wielu sklepów. Rozumiem jednak, że oprócz wpisu do CEIDG muszę wystąpić także o specjalne zaświadczenia – zastanawia się czytelnik.
TAK
Istnieją takie rodzaje działalności, które oprócz wpisu do CEIDG wymagają uzyskania stosownych zezwoleń. Dzieje się tak choćby w przypadku handlu alkoholem. Aby móc sprzedawać wysokoprocentowe trunki, trzeba złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Należy załączyć opinię powiatowego inspektora sanitarnego i zaświadczenia o wpisie do CEIDG oraz tytule prawnym do lokalu. Warto też przed rozpoczęciem działalności zapoznać się z zasadami sytuowania punktów sprzedaży alkoholu. Sklepy monopolowe nie mogą mieścić się w pobliżu szkół i innych budynków użyteczności publicznej. Szczegółowe przepisy ustanawia rada gminy lub rada miejska.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).