Na ochronę dziedzictwa biologicznego można uzyskać dotację
Rozwój miast, sieci transportowych, przemysłu oraz nowoczesnego rolnictwa coraz mocniej oddziałuje na środowisko naturalne, powodując m.in. spadek różnorodności biologicznej oraz fragmentację ekosystemów. Degradacja środowiska niesie ze sobą negatywne skutki również dla człowieka, wpływając niekorzystnie na jakość naszego życia, samopoczucie i zdrowie. W obliczu tych zagrożeń w Europie dostrzeżono konieczność wzmocnienia ochrony prawnej zasobów przyrodniczych. Proces integracji europejskiej ułatwił podjęcie i koordynację działań na rzecz spójnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego w skali niemal całego kontynentu. Przyjęta została tzw. dyrektywa siedliskowa, która zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia podstaw prawnych dla rozwoju sieci obszarów chroniących zagrożone w skali europejskiej gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze. Powołana została Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, która jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej, obszarowej ochrony przyrody i potwierdza, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.
W Polsce sieć Natura 2000 zajmuje obecnie prawie 20 proc. powierzchni lądowej. Pomimo stosunkowo bogatych naszych zasobów przyrodniczych konieczne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej.
Wsparcie w finansowaniu projektów przyrodniczych stanowią Fundusze Europejskie. W programie Infrastruktura i Środowisko jest to działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, z którego wspierane będą projekty służące ochronie wybranych gatunków i siedlisk na terenach parków narodowych, obszarach Natura 2000, ale również poza obszarami chronionymi, np. w korytarzach ekologicznych. Dofinansowanie uzyskają także programy edukacyjne i prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych o ochronie środowiska i efektywnym wykorzystywaniu jego zasobów skierowane do szerokiego grona odbiorców.
Za realizację części celów działania 2.4 odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił już dwa nabory wniosków. W konkursie na „Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 – plany ochrony” (działanie 2.4.3b) wnioski mogą składać do 29 lutego 2016 r. regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Z kolei o wsparcie na „Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym” starać się mogą parki narodowe i tu nabór wniosków jest prowadzony do 31 marca 2016 r.
Z końcem roku przewidywane jest ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach działania 2.4. Będą one miały na celu dofinansowanie projektów wpierających działania zwiększające świadomość społeczną i zaangażowanie obywateli w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Planowane konkursy dotyczą następujących podtypów projektów: 2.4.5b „Budowanie potencjału i integracja” oraz 2.4.5c „Edukacja społeczności obszarów chronionych”. o dofinansowanie będą mogły wystąpić jednostki administracji rządowej i samorządowej, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, urzędy morskie i parki narodowe.

Pobierz dodatek DGP ekstra "Fundusze na ochronę środowiska" 16 grudnia 2015