W Polsce z kanalizacji sanitarnej korzysta niespełna 70 proc. gospodarstw domowych. Skala potrzeb jest więc jeszcze bardzo duża
Gros środków z Funduszy Europejskich na ochronę środowiska jest skierowane na gospodarkę wodno-ściekową. Program Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 0ľ w aglomeracjach zarezerwowanych jest na ten cel ponad 1,6 mld euro. Instytucją dysponującą tymi środkami jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach działania 2.3 wspierane będą inwestycje w sieć kanalizacji sanitarnej. Dopuszczalny jest również rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.
Nowo wybudowana lub modernizowana infrastruktura musi odprowadzać ścieki do oczyszczalni, która spełnia wymagania unijnej dyrektywy ściekowej. Wsparcie będzie więc również kierowane na budowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków. Premiowane będą inwestycje, które mają na celu dostosowanie ich do wymogów dyrektywy ściekowej dotyczącej jakości oczyszczonych ścieków. W dalszej kolejności wspierane będzie zwiększenie przepustowości, zmniejszenie energochłonności procesów i inne inwestycje. W przypadku dofinansowania oczyszczalni ścieków integralną część projektu powinien stanowić element dotyczący gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi – jeśli istnieją potrzeby w tym zakresie.
Wsparcie mogą też uzyskać projekty obejmujące zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku lub unieszkodliwiania. Jednym z preferowanych rozwiązań są technologie umożliwiające odzysk biogazu w procesach stabilizacji osadów ściekowych, a następnie jego wykorzystanie do produkcji ciepła czy energii elektrycznej na potrzeby własne operatora.
W przypadku projektów, obejmujących inwestycje w sieć kanalizacji sanitarnej lub w oczyszczalnię ścieków, istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) inwestycji w systemy zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej.
Dofinansowane będzie również wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Mają one zapewnić oszczędności wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowych, zapobieganie infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych oraz monitorowanie wycieków ścieków do środowiska.
Konkurs
Trwa konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, nabór wniosków prowadzony jest do 29 stycznia 2016 r.
Typ projektów 2.3.1 – Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 równoważnej liczby mieszkańców RLM – budżet 4,5 mld zł.
Typ projektów 2.3.2 – Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2000 RLM do 10 000 RLM – budżet 0,5 mld zł.


Pobierz dodatek DGP ekstra "Fundusze na ochronę środowiska" 16 grudnia 2015