Wytwarzanie i dystrybucja energii staną się w najbliższych latach bardziej efektywne i przyjazne naturze z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki Polski
Zmniejszenie strat służy środowisku / Dziennik Gazeta Prawna
Polska ma duże możliwości modernizacji sektora energetycznego, a pomóc w tym ma między innymi wsparcie inwestycji przewidziane z Funduszy Europejskich. W programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 główne działania skierowane do energetyki będzie wdrażał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tańsza produkcja energii

Szansą dla sektora energetycznego jest rozwój kogeneracji – skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zużycie materiału pierwotnego jest w takim procesie nawet o 30 proc. mniejsze niż przy wytwarzaniu samej energii elektrycznej. Kogeneracja jest jednocześnie bardziej efektywna i przyjazna środowisku, daje większe bezpieczeństwo energetyczne w skali regionu i kraju oraz pozwala redukować straty przy przesyle energii elektrycznej.
Polityka Energetyczna Polski zakłada, że do roku 2020 powinien nastąpić dwukrotny wzrost produkcji energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006. Zdaniem ekspertów osiągnięcie tego stanu jest dużym wyzwaniem, któremu nie sposób byłoby sprostać bez zewnętrznej pomocy finansowej.
– Efektywność energetyczna nie zawsze idzie w parze z ekonomią. Należy brać pod uwagę znacznie wyższe koszty inwestycyjne i związane z eksploatacją bardziej skomplikowanych systemów wytwarzania energii. Dlatego potrzebna jest tutaj interwencja państwa, które może kogenerację uczynić bardziej konkurencyjną na rynku energii. To się opłaca wszystkim: państwu, przyrodzie i odbiorcom energii – mówi Marian Babiuch, prezes zarządu EC Zielona Góra i dyrektor generalny EC Zielona Góra, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.
W programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na inwestycje związane z wysokosprawnym wytwarzaniem energii przewiduje się wsparcie w działaniu 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Będzie ono przeznaczone na budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.
Wsparcie przewidziane jest też na budowę nowych sieci ciepłowniczych czy też chłodniczych wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami ciepłowniczymi. Łącznie ze środków Unii Europejskiej trafi na ten cel ponad 276,5 mln euro.

Mniejsze koszty dla ludzi i środowiska

Oprócz kosztów wytwarzania energii na ostateczną jej cenę składa się też dystrybucja. I to jest kolejne pole do zwiększenia efektywności, a co za tym idzie obniżenia bieżących kosztów i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Stan sieci przesyłowych w naszym kraju powoduje straty sięgające kilkunastu procent w skali roku. Dlatego ze wspomnianego już programu Infrastruktura i Środowisko wspierana jest również poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców. Ma to się odbywać w szczególności poprzez modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych i chłodniczych. Oprócz tego wsparcie popłynie również na rozbudowę sieci umożliwiającą podłączenie nowych odbiorców, którzy obecnie sami wytwarzają ciepło lub chłód na własne potrzeby. Dodatkowym efektem będzie więc nie tylko zwiększenie efektywności i zasięgu dużych zakładów energetycznych, ale i ograniczenie punktów tzw. niskiej emisji, czyli obiektów ogrzewanych indywidualnie piecami. Łącznie w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, ukierunkowanym na efektywną dystrybucję ciepła i chłodu, zarezerwowane jest blisko 337,5 mln euro.
Dodatkowo, żeby ograniczyć straty produkowanej i dostarczanej do odbiorców energii w działaniu 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 421,3 mln euro przeznaczone zostanie na modernizację budynków użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego, w tym termomodernizację i wymianę instalacji wytwarzających ciepło na bardziej ekologiczne.

Pobierz dodatek DGP ekstra "Fundusze na ochronę środowiska" 16 grudnia 2015