Wzrost gospodarczy utrzyma się w tym roku na ubiegłorocznym poziomie 3,4%, podano w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

"W 2015 r. szacuje się, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,4% czyli tyle samo, co w 2014 r., w ujęciu nominalnym będzie to wzrost na poziomie 3,9%, w porównaniu do 4,0% w 2014 r. Należy jednakże zauważyć, że pomimo zmniejszającej się luki produktowej w 2015 r. poziom PKB pozostaje wciąż poniżej swojego potencjału. Według szacunków luka produktowa w 2015 r. wyniesie 0,4%" - czytamy w projekcie.

Według projektu, wzrost PKB będzie kształtował się na poziomie 3,8% w 2016 r., 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r.

Inflacja średnioroczna wyniesie odpowiednio: 1,7% w 2016 r., 1,8% w 2017 r., 2,5% w 2018 i 2019 r. (wobec 0,2% deflacji oczekiwanej w tym roku).

Resort podkreśla, że w 2015 r. utrzymane będą pozytywne tendencje na rynku pracy.

"Prognozuje się, że zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2015 r. wzrośnie o 0,9%, natomiast płace nominalne wzrosną o 3,5% w stosunku do 2014 r." - napisano też w dokumencie.

Rząd przewiduje w projekcie, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% na koniec 2015 r., 9,7% na koniec 2016 r. 8,9% na koniec 2017 r., 8% na koniec 2018 r. i 7,1% na koniec 2019 r.

"Spożycie prywatne natomiast, główny indykator dochodów z podatków pośrednich, wzrośnie w br. o 2,8% w ujęciu nominalnym, co oznacza znacznie niższy poziom wzrostu od prognozowanego na etapie opracowywania projektu ustawy na 2015 r. Czynnikami, które istotnie ograniczyły wzrost nominalny bazy podatkowej są procesy deflacyjne jakie występują w 2015 r., szczególnie silne w pierwszej połowie br." - czytamy dalej.

W projekcie założono, że eksport wzrośnie o 6,8% w 2015 r. i o 6% w 2016 r. (wobec 5,7% wzrostu w ub.r.), zaś import - odpowiednio o: 7,5% w 2015 r. i 6,5% w 2016 r. (wobec 9,1% wzrostu w ub.r.).

Deficyt na rachunku obrotów bieżących prognozowany jest na poziomie 0,6% PKB w tym i 1,5% PKB w przyszłym roku (wobec 1,3% deficytu w 2014 r.).