W ostatnich tygodniach PARP i NCBR ogłosiły kolejne nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dla firm przeznaczono w nich łącznie 640 mln zł
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nabierają wiatru w żagle. W ostatnich dniach instytucje ogłosiły kolejne trzy konkursy adresowane do przedsiębiorców, finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Łącznie zatem do tej pory w ramach PO IR ogłoszono już osiem konkursów, w których do wzięcia jest 4,5 mld zł.
Na medyczny rozwój
NCBR ogłosiło konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnej medycyny. To już drugi nabór w programie sektorowym Innomed, który jest organizowany w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Wnioski będzie można składać od 1 września do 1 października br. Dla przedsiębiorców przygotowano 95 mln zł.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł. Dofinansowane zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Muszą jednak wpisywać się w założenia agendy badawczo-rozwojowej przygotowanej na potrzeby branży medycznej – Innomed (szczegóły na portalu www.ncbir.pl). Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że beneficjent zobowiąże się w po zakończeniu badań i prac rozwojowych do wdrożenia wyników, a więc wykorzystania ich w praktyce rynkowej.
Ocena projektów będzie kilkustopniowa. Sprawdzone zostanie m.in., czy przedsięwzięcie spełnia kryteria formalne. Eksperci ocenią je od strony naukowo-technologicznej i biznesowej. Dodatkowe punkty można otrzymać za wysoką opłacalność wdrożenia wyników projektu, duże zapotrzebowanie rynkowe oraz oryginalność i nowatorstwo przedsięwzięcia. Wnioskodawca będzie mógł przekonywać do swojego pomysłu również podczas osobistego spotkania z udziałem ekspertów.
NCBR poinformowało, że nabór wniosków w trzecim konkursie Innomed o budżecie 115 mln zł rozpocznie już 15 września.
Z bonem do naukowca
PARP ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy – o dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych przez mikro-, małe i średnie firmy – zorganizowano w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP.
Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Usługa, którą kupi przedsiębiorstwo, ma polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Jej wykonawcą mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria naukowa A+, A albo B).
Projekt powinien wpisywać się w jeden z obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki (z listy Krajowej Inteligentnej Specjalizacji). Przedsięwzięcie otrzyma więcej punktów m.in. wtedy, gdy rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie gotowe do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi.
Celem jest zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania współpracy z naukowcami. W efekcie zwiększy się konkurencyjność firm. Do wzięcia jest 46,1 mln zł.
Wprowadzenie na rynek
PARP ogłosił też inny konkurs: na wprowadzenie na rynek projektów, które wcześniej były przedmiotem prac B+R (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek). Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 20 mln zł. Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 30 września br.
Dofinansowanie ma na celu wsparcie firm we wprowadzeniu na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Ma zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i oparcia swojej konkurencyjności na innowacjach. Ma też umożliwiać firmom przejście od etapu pomysłu i badań do wprowadzenia oferty na rynek.
Podczas oceny premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa. Preferencje przewidziano dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację.
Do rozdysponowania jest 500 mln zł.