Jak było, jak jest teraz

Największym problemem konsumentów przy przenoszeniu usług do 21 stycznia 2013 r. była kwestia terminu realizacji przeniesienia. Konsumenci wielokrotnie byli zmuszeni do interweniowania w swojej sprawie u operatora dotychczasowego i operatora, do którego planowali przejść. W jednym i drugim przypadku odchodzili z kwitkiem, otrzymując informację, że numer telefonu nie został wydany bądź przejęty przez tego drugiego operatora.

Kwestie dotyczące przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).

„Mam nadzieję, że nowelizacja ustawy z 21.01.2013 r. ukróci proceder utrudniania przeniesienia numeru. W chwili obecnej wprost z ustawy wynika, że za nieterminowe przeniesienie numeru telefonu zawsze odpowiada operator dotychczasowy. To, czy rzeczywiście jest to jego wina, konsumenta nie musi obchodzić, a operator może wystąpić z regresem do podmiotu, który spowodował lub przyczynił się do opóźnienia w realizacji usługi" - mówi Agnieszka Popławska z Federacji Konsumentów.

Co grozi operatorom

Operatorzy w końcu zostali zmuszeni do odstąpienia od opieszałości w kwestii przenoszenia numeru z sieci do sieci. Za przepisami kryją się faktyczne koszty, które ponieść będzie musiała firma. Konsument, także ten pre-paid, otrzyma odszkodowanie w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych liczonych według rachunków z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych za każdy dzień zwłoki w przeniesieniu numeru telefonu, a także odszkodowanie w wysokości 1/2 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych w wypadku przeniesienia numeru bez zgody abonenta. To przypadek „czeskiego błędu” przy wprowadzaniu danych do formularzy bądź niezrealizowanie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Czy klienci się skarżą?

Konsumenci przyzwyczajeni do wszelkich problemów nie tylko z operatorami komórkowymi, ale i ze sprzedawcami usług finansowych, telewizyjnych czy internetowych, często nie walczą o swoje prawa. Ale trudno też nie odczytywać optymistycznie danych Federacji Konsumentów o skargach klientów.

„Po 21.01.2013 r. nie miałam osobiście żadnej skargi na kwestie przenoszenia numerów telefonów i infolinia konsumencka też raczej nie zauważyła większych problemów w tej kwestii" – informuje Popławska z Federacji Konsumentów.

Czasem jednak zdarza się…

Na forach internetowych nadal pojawiają się informacje, że taki czy inny operator przedłuża procedurę przeniesienia numeru. Operatorzy jak i Federacja Konsumentów zauważają jednak, że nie jest to wynikiem złej woli firm, ale błędów formalnych klientów, choćby we wnioskach.

Jednym z takich przypadków są braki formalne formularzy zgłoszenia, np. telefon u operatora X był na żonę, a z operatorem Y umowę podpisał mąż. Operator X nie miał podstaw do wydania numeru telefonu ze względu na różniące się podmioty.

„Polkomtel nie wstrzymuje przeniesień, o ile wniosek został złożony przez klienta poprawnie, czyli klient dostarczył podpisany komplet wymaganych dokumentów oraz dane w składanym przez niego wniosku są zgodne z danymi, które są zarejestrowane w systemach jego dotychczasowego dostawcy usług" - informuje Arkadiusz Majewski z biura prasowego Plusa.

Wskazuje też na problemy, takie jak niezarejestrowanie numeru prepaid u aktualnego dostawcy (tzw. dawcy), podanie przez klienta innych danych we wniosku o przeniesienie niż dane, które są zarejestrowane u dawcy, próba przeniesienia numeru, który nie jest już aktywny.

PTC realizuje procedurę przenoszenia numerów zgodnie z wszelkimi wymogami nałożonymi przez ustawę - informuje Biuro Prasowe T-Mobile. Odmowa przeniesienia numeru może nastąpić zasadniczo tylko w dwóch przypadkach: gdy kontrakt, którego ma dotyczyć migracja między dostawcami, nie jest aktywny (umowa została rozwiązana) lub zachodzi niezgodność co do danych klienta podanych na wniosku.

Problemy klientów mocno akcentuje jednak Play. „Otrzymujemy tego typu informacje na podstawie badań CATI z procesu MNP (przeniesienia numeru do innej sieci - przyp. red.), jakie wykonujemy, oraz z otrzymywanych zgłoszeń i interwencji. Zażalenia w szczególności dotyczą: braku pozytywnej weryfikacji danych – pomimo ich aktualizacji, a także wyłączenia usługi bez przekazania numeru” – wskazuje Ewa Sankowska-Sieniek, z biura prasowego Play.