Pomimo wielu negatywnych rokowań Prezes UKE Magdalena Gaj udowodniła, że wdrożenie niższych stawek za połączenia w ruchu hurtowym może odbyć się na zasadach gwarantujących stabilne prowadzenie działalności gospodarczej. O ile zmniejszą się rachunki za telefon?

Ważny cel – obniżka stawek w ruchu hurtowym (MTR) to niewątpliwy sukces Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i operatorów telekomunikacyjnych. Pierwszy raz w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego obniżka stawek MTR zostaje wdrożona w trybie umów handlowych.

Pomimo wielu negatywnych rokowań Prezes UKE Magdalena Gaj udowodniła, że wdrożenie niższych stawek za połączenia w ruchu hurtowym może odbyć się na zasadach gwarantujących stabilne prowadzenie działalności gospodarczej. Porozumienie jako wspólny sukces regulatora i przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie był możliwy bez determinacji po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz woli porozumienia po stronie operatorów.

14 grudnia 2012 roku Prezes UKE wydał decyzję w sprawie określenia operatorów o znaczącej pozycji na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (tzw. rynek 16) nakładając na siedmiu operatorów telefonii komórkowej obowiązek stosowania od 1 stycznia 2013 r. niższych i symetrycznych stawek MTR (od 01.01.2013 r. stawkę 8,26 gr/minutę, a od 01.07.2013 r. stawkę 4,29 gr/minutę). Wydana decyzja zakładała dobrowolne wdrożenie stawek przez operatorów na podstawie aneksów do obowiązujących umów.

Zawarcie dobrowolnych aneksów między działającymi na polskim rynku operatorami nie nastąpiło do końca 2012 roku i w związku z tym w pierwszej dekadzie stycznia 2013 roku Prezes Magdalena Gaj wszczęła postępowania kontrolne.

Równolegle z działaniami kontrolnymi Prezes Gaj prowadziła rozmowy z prezesami spółek telekomunikacyjnych, podczas których uzmysłowiła determinację regulatora w dążeniu do zgodnego z planem wprowadzenie obniżki stawek MTR. Rozmowy Prezes UKE z operatorami były punktem przełomowym. Bezpośrednio po tym wydarzeniu operatorzy rozpoczęli bezpośrednie konsultacje w wyniku, których nastąpiło podpisanie aneksów MTR.

- Sytuację oceniam jako niezwykle korzystną dla całego rynku telekomunikacyjnego. Cieszę się, że porozumienia zwarte zostały na zasadzie umów handlowych, a nie jak było do tej pory na podstawie decyzji administracyjnych. Dzięki temu działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych oparta będzie na pewnych podstawach, gwarantujących stabilność prowadzenia działalności gospodarczej – tak komentuje podpisanie aneksów MTR Prezes UKE Magdalena Gaj. – Do tej pory obniżki stawek MTR oparte były na decyzjach administracyjnych, czego efektem był brak stabilizacji w działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz 88 decyzji rozstrzygających spory międzyoperatorskie i 113 sprawa sądowych w latach 2009-2012 – dodaje Prezes Gaj.

Przełomowy tryb wprowadzenia obniżek stawek MTR przyniesie wiele korzyści zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Z chwilą podpisania aneksów znika asymetria w zakresie stawek hurtowych – ta sama stawka będzie obowiązywała w przypadku wszystkich operatorów. Obniżenie stawki MTR i wprowadzeni pełnej symetrii w tym zakresie zwiększy konkurencję na polskim rynku telekomunikacyjnym - z korzyścią dla konsumenta i przedsiębiorców.