Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  informuje, że powodem skierowania do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek:

- Drewex SA w upadłości układowej - do końca dnia 4 października br., - Central European Distribution Corporation - do końca dnia 4 października br., - PBO Anioła SA - do końca dnia 7 września br.

jest nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za I półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 rozporządzenia , nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

W przypadku przekazania przez spółki raportów okresowych za I półrocze br. przed ww. dniami, obroty akcjami zostaną wznowione na sesji giełdowej w następnym dniu po publikacji raportów.

Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.