Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe w lipcu, ale jest gotowa dalszego dostosowania polityki monetarnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu.

Lipcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazuje bowiem na minimalnie tylko szybszy - wobec marcowych oczekiwań - spadek wskaźnika cen przy nieco słabszym tempie wzrostu PKB w latach 2012-2014. Projekcja zakłada, że wskaźnik CPI może spaść w okolice do 2,5-proc. celu banku centralnego dopiero w 2013 r., wynika z komunikatu banku centralnego, opublikowanego po posiedzeniu Rady.

Inflacja na razie wzrośnie, ale jest szansa, że zacznie maleć

"W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie przejściowo wzrośnie, utrzymując się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednak w średnim okresie spowolnienie wzrostu gospodarczego następujące w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej oraz dokonanego w tym i ubiegłym roku podwyższenia stóp procentowych NBP będzie sprzyjało powrotowi inflacji do celu.

Taką ocenę wspiera również lipcowa projekcja inflacji i PKB. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - czytamy w komunikacie po marcowym posiedzeniu.

Jeśli jednak wracanie do celu inflacyjnego się wydłuży, RPP dostosuje się

Rada dodała, że nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby perspektywy powrotu inflacji do celu uległy pogorszeniu. W ocenie RPP napływające dane sygnalizują osłabienie koniunktury w gospodarce światowej. Stagnacji w strefie euro towarzyszy umiarkowany wzrost aktywności w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie pogarsza się koniunktura gospodarcza w największych gospodarkach wschodzących. Osłabienie tendencji wzrostowych w gospodarce światowej przyczynia się do spadku cen surowców. Spadek dynamiki cen energii, a w niektórych krajach – również cen żywności, oddziałuje w kierunku obniżenia się inflacji na świecie, podano także.

RPP o gospodarce

"W Polsce, dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w maju były lepsze od oczekiwań. Jednak łączna dynamika produkcji i sprzedaży w pierwszych miesiącach II kw. była niższa niż w poprzednim kwartale, co wraz z utrzymywaniem się relatywnie niskich wskaźników koniunktury przedsiębiorstw potwierdza, że następuje dalsze stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego. W maju utrzymała się niska dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, a stopa bezrobocia pozostała na podwyższonym poziomie. Nadal w umiarkowanym tempie rosły wynagrodzenia w przedsiębiorstwach" - czytamy dalej.

Rada zauważyła, że jednocześnie osłabiła się nieco dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. W dalszym ciągu spowalniała też akcja kredytowa dla gospodarstw domowych, na co złożył się spadek wartości kredytów konsumpcyjnych oraz obniżanie się tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych. "W maju inflacja CPI obniżyła się do 3,6%, pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Obniżyła się również inflacja bazowa, a także oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - podano w dokumencie.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny NBP projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP. "Lipcowa projekcja inflacji i PKB wskazuje, że w 2013 r. wzrost PKB będzie niższy niż w bieżącym roku, po czym w kolejnym roku przyspieszy. Jednocześnie inflacja, po przejściowym wzroście w III kw. br., będzie się stopniowo obniżać i w 2013 r. będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP" - poinformowano w komunikacie.

Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,6-4,2% w 2012 r. (wobec 3,6-4,5% w projekcji marcowej), 2,0-3,4% w 2013 r. (wobec 2,2-3,6%) oraz 1,0-2,7% w 2014 r. (wobec 1,2-3,0%).

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3-3,6% w 2012 r. (wobec 2,2-3,8% w projekcji marcowej), 1,0-3,2% w 2013 r. (wobec 1,1-3,5%) oraz 1,7-4,2% w 2014 r. (wobec 1,9-4,4%)" - napisał bank centralny. Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał podwyżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu RPP. Od maja 2012 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,75%.