W tym okresie wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów skarbowych (KPD) zwiększyła się o 1,1% kw/ kw do 22,49 mld zł, a w ciągu roku wzrosła o 55,2%.

Obecnie (na koniec marca br.) rynek KPD stanowi 22,18% rynku nieskarbowych papierów dłużnych. W tym okresie wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni wyniosła 26,62 mld zł, co oznacza wzrost o 10,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 43,4% r/r.

Udział tego segmentu w całym rynku wynosi obecnie 26,26%.

Z kolei wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 37,84 mld zł, co oznacza wzrost o 2,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 45,8% r/r.

Udział tego segmentu w całym rynku wynosi obecnie 37,32%. W III kwartale br. wartość rynku obligacji komunalnych wzrosła o 0,6% kw/kw do 14,44 mld zł, co dało wzrost w stosunku rocznym o 25,8%. Udział tego segmentu w całym rynku nieskarbowych papierów dłużnych wyniósł 14,24%.