Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada ok. 98 proc. udziału w krajowym rynku detalicznej sprzedaży gazu ziemnego. 

Oczekiwanie na wypowiedzenie umowy trwało nawet 15 miesięcy

Postępowanie przeciwko spółce zostało wszczęte w lipcu 2011 r. Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia w umowach największego sprzedawcy gazu w Polsce, które utrudniają niektórym kontrahentom (głównie dużym odbiorcom przemysłowym) wypowiedzenie umowy dostarczania paliwa w przypadku zmiany sprzedawcy.

Zgodnie z nimi, złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy po 30 września danego roku powoduje, że ulega ona rozwiązaniu dopiero z końcem następnego roku. Tak długie terminy wypowiedzenia - sięgające w skrajnych przypadkach 15 miesięcy - mogą zniechęcać partnerów handlowych spółki do rezygnacji z umowy i skorzystania z usług innych podmiotów.

Tym samym spółka może wykorzystywać swoją przewagę rynkową, utrudniając rozwój działalności swoich konkurentów. Ponieważ praktyka PGNiG miała wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi UE, przedsiębiorca mógł naruszyć również unijne przepisy.

W trakcie postępowania PGNiG dobrowolnie zobowiązało się do zmiany zakwestionowanej praktyki

W związku z tym Prezes Urzędu zdecydowała się wydać decyzję, w której zobligowała przedsiębiorcę do wykonania określonych działań. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w nowych umowach będzie musiało skrócić okres wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy kontrahent zamierza zmienić sprzedawcę gazu - do końca następnego miesiąca, po którym została złożona rezygnacja (np. jeśli odbiorca zrezygnuje w lipcu, umowa będzie obowiązywała do końca sierpnia).

Spółka będzie musiała również złożyć swoim dotychczasowym kontrahentom propozycję zmiany umów, zgodnie z nowymi warunkami. Na wprowadzenie nowych kontraktów i zaproponowanie aneksów PGNiG będzie miało trzy miesiące.

Nałożenie zobowiązania na PGNiG skróciło czas prowadzonego postępowania, a tym samym pozwoli na szybkie wyeliminowanie nieprawidłowości. Przyczyni się jednocześnie do liberalizacji rynku sprzedaży gazu ziemnego poprzez ułatwienie mobilności odbiorców tego paliwa.